Chính sách Bảo mật Dữ liệu

Vui lòng đọc

Khi bạn truy cập trang web HOYA Vision Care, đặt hàng sản phẩm HOYA với tư cách là chuyên gia nhãn khoa hoặc sử dụng các công cụ của chúng tôi khi đặt mắt kính, Chính sách Bảo mật Dữ liệu HOYA sẽ được áp dụng.

Đơn vị kiểm soát cho dữ liệu cá nhân của bạn là HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam The Netherlands cùng với HOYA Lens [name and address local entity] (sau đây cùng được gọi là “HOYA”).

 

1. Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn mô tả về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng, cho những mục đích gì và dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Truy cập trang web và yêu cầu

 • Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và bạn yêu cầu thông tin về các sản phẩm, công cụ hoặc dịch vụ của chúng tôi, thông qua trang web, chúng tôi sử dụng tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để giao tiếp với bạn và để đáp ứng yêu cầu của bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này;
 • Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua điện thoại nếu bạn cho biết muốn được liên hệ theo cách này;
 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin dựa trên quá trình lướt web và tương tác của bạn với chúng tôi để cải thiện trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Nếu bạn đăng bình phẩm hoặc nhận xét thì những bài đăng đó sẽ chứa họ tên, quốc gia và nhận xét của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin này chỉ với sự đồng ý của bạn cho mục đích quảng bá và để cung cấp thông tin cho người dùng khác nhằm thông báo với họ về những trải nghiệm về sản phẩm hoặc công ty chúng tôi. Lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý này bằng cách gửi email tới địa chỉ hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Các trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các kỹ thuật tương tự. Vui lòng tham khảo tuyên bố về cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Đặt hàng các sản phẩm với tư cách là chuyên gia chăm sóc mắt

 • Nếu, với tư cách là chuyên gia chăm sóc mắt, bạn đang đặt hàng các sản phẩm từ chúng tôi thì chúng tôi sẽ đăng ký theo tên, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ internet, số điện thoại, báo cáo về số lần truy cập, thành viên nhóm mua (nếu có), đơn đặt hàng và thông tin hóa đơn của bạn để sản xuất và giao hàng theo đơn đặt hàng của bạn cũng như xử lý thanh toán, để giao tiếp với bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng.

 

Tham gia vào khóa đào tạo và các sự kiện với tư cách là chuyên gia nhãn khoa hoặc chăm sóc sức khỏe

 • Nếu, với tư cách là (nhân viên của một) chuyên gia nhãn khoa hoặc chăm sóc sức khỏe, bạn tham gia vào khóa đào tạo hoặc các sự kiện do HOYA tổ chức. Trong trường hợp bạn tham gia, HOYA xử lý tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh của bạn, thông tin về sự kiện hoặc khóa đào tạo và thông tin về sở thích thể thao, để thực hiện sự tham gia của bạn và để mời bạn tham dự các sự kiện sắp tới.

Đặt mắt kính với tư cách là người tiêu dùng thông qua chuyên gia chăm sóc mắt của bạn

 • Nếu bạn đặt mắt kính hay kính đeo mắt với mắt kính theo đơn kính thuốc thông qua chuyên gia nhãn khoa của bạn, chuyên gia nhãn khoa của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về đơn kính thuốc để chúng tôi có thể sản xuất và giao mắt kính cho bạn và thẻ bảo hành. Nếu, như một sự tham chiếu cho đơn đặt hàng của bạn và với sự đồng ý của bạn, chuyên gia nhãn khoa cung cấp tên của bạn thì tên của bạn được sử dụng để nhận diện đơn đặt hàng của bạn và để phát hành thẻ bảo hành.
 • Với tư cách là người dùng cuối, bạn cũng có thể chọn (thông qua chuyên gia chăm sóc mắt của bạn) sử dụng một trong số các công cụ của chúng tôi để được tư vấn về loại mắt kính hoặc gọng kính phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn theo phong cách sống của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ của chúng tôi để được tư vấn về gọng kính phù hợp nhất theo hình ảnh khuôn mặt bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi xử lý tên, giới tính, tuổi, đơn kính thuốc, sự hài lòng, phong cách sống và hình ảnh khuôn mặt của bạn để đưa ra lời khuyên cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu đó trong một mẫu đơn tổng hợp nhằm mục đích phát triển sản phẩm.
 • Việc sử dụng dữ liệu kết hợp với việc bạn đặt mắt kính và/hoặc gọng kính như đã mô tả trên đây có thể bị ảnh hưởng bởi HOYA với tư cách là đơn vị kiểm soát hoặc đơn vị xử lý thay mặt cho chuyên gia chăm sóc mắt, tùy thuộc vào hoàn cảnh và thỏa thuận tại địa phương.

Dịch vụ đăng ký nhận tin tức

 • Nếu bạn đăng ký nhận các bài viết kiến thức HOYA Vision Care (blog) của chúng tôi, HOYA sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về các bài viết trực tuyến về sản phẩm, dịch vụ và bài viết của HOYA về những chủ đề bạn đã chọn để nhận được từ chúng tôi. Trong trường hợp bạn không muốn nhận thêm bất kỳ thông báo nào nữa qua email, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết ở phía dưới cùng của mỗi email hoặc bằng cách gửi email tới hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thư tin tức về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi qua đường bưu điện. Nếu bạn không muốn nhận loại thư tin tức đó, vui lòng gửi email tới hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho việc xử lý dữ liệu của bạn là thực hiện hợp đồng giữa bạn và HOYA, chẳng hạn, nếu bạn đặt một sản phẩm,  yêu cầu một số thông tin nhất định, đăng ký một sự kiện hoặc đặt hàng. Trong một số trường hợp, việc xử lý này có thể cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như nghĩa vụ ghi và lưu trữ sổ sách chính xác cho mục đích thuế hoặc tài chính. Trong một số trường hợp nhất định, việc xử lý này được dựa trên sự cho phép của bạn, chẳng hạn như trong trường hợp bạn đăng ký blog của chúng tôi hoặc nếu bạn sử dụng bất kỳ Công cụ HOYA nào để đặt mắt kính. Cuối cùng, HOYA có mong muốn chính đáng là cải thiện nội dung trang web, sản phẩm và dịch vụ theo phân tích hành vi lướt web, hoạt động mua bán và tương tác của bạn với chúng tôi.

 

3. Sử dụng dữ liệu cá nhân bởi các bên thứ ba

HOYA không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, trừ khi:

 • Bạn đã cho phép chúng tôi;
 • Có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy;
 • Khi chúng tôi hành động dựa trên yêu cầu của bạn hoặc thực hiện đơn đặt hàng của bạn cho các công ty của tập đoàn HOYA, hoặc cho các nhà cung cấp vận chuyển hoặc thanh toán bên thứ ba;
 • Trong trường hợp sáp nhập với hoặc mua lại HOYA hoặc (một phần) tài sản của HOYA bởi bên thứ ba;
 • Các bên hành động thay mặt cho HOYA với tư cách là đơn vị xử lý.

 

4. Truyền dữ liệu ra bên ngoài EU

Trong khuôn khổ các mục đích kể trên cho việc xử lý dữ liệu do HOYA thực hiện, dữ liệu cá nhân của bạn được truyền tới các đơn vị xử lý bên ngoài EU. Mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân ở những nước liên quan không được coi là tương tự như Các quy định của EU về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đã có các thỏa thuận xử lý dữ liệu trong đó bao gồm cả các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn EU áp dụng cho các đơn vị xử lý và do đó dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ. Bạn có thể nhận một bản sao các điều khoản này bằng cách gửi yêu cầu tới DPO@hoya.com.

 

5. Sáp nhập hoặc mua lại

HOYA có thể chuyển giao toàn bộ doanh nghiệp hoặc một phần tài sản của mình cho bên thứ ba. Trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chuyển giao cho bên đó. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về điều đó một cách kịp thời. Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu của bạn.

 

6. Khoảng thời gian lưu trữ

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân nữa nếu các dữ liệu đó không còn cần cho những mục đích mà chúng ban đầu được thu thập hoặc xử lý cho những mục đích đó. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ không còn được lưu trữ nữa trừ khi theo yêu cầu của GDPR và các quy định quốc gia như nghĩa vụ tài chính và thuế. Điều này bao gồm dữ liệu đặt hàng, tài chính hoặc dữ liệu liên lạc.

Trong trường hợp bạn đặt hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian theo quy định để tuân thủ nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn đã chọn nhận thư tin tức từ chúng tôi, hồ sơ cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong 2 năm.

Nếu, với tư cách là người dùng cuối, bạn đã sử dụng các công cụ tư vấn của chúng tôi, dữ liệu của bạn được lưu trữ lâu nhất là 1 năm sau khi lời khuyên được đưa ra.

Khoảng thời gian lưu trữ đối với nhận xét của khách hàng là 3 năm sau khi nhận xét được đưa ra.

Đối với khoảng thời gian lưu trữ của cookie, thông tin có thể được tìm thấy tại cookie.

 

7. Các quyền

Bạn có quyền kiểm tra dữ liệu của mình và yêu cầu chỉnh sửa, hạn chế, chặn hoặc xóa chúng. Bạn cũng có quyền yêu cầu một tập hợp con dữ liệu của bạn có thể đọc bằng máy và lưu trữ ở một nơi nào khác. Vì việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là dựa trên sự cho phép của bạn nên lúc nào bạn cũng có quyền rút lại sự cho phép đó.

Để thay đổi cài đặt cookie vui lòng sử dụng cookie. Việc thay đổi cài đặt cookie sẽ không ảnh hưởng đến thông tin được thu thập trước khi có thay đổi đó.               

Hơn nữa, lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Bạn cũng có thể phản đối bất kỳ hành động xử lý dữ liệu nào cho những mục đích mong muốn chính đáng liên quan đến những tình huống cá nhân của bạn.

 

8. Liên hệ

Bạn có thể gửi yêu cầu thực hiện những quyền trên bằng cách viết email cho DPO của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ Dữ liệu của HOYA Europe theo địa chỉ DPO@hoya.com.

Lúc nào bạn cũng có thể khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu.

 

9. Những thay đổi đối với chính sách này

HOYA có quyền thay đổi chính sách này. Đảm bảo rằng bạn luôn luôn quen với phiên bản mới nhất của chính sách này được đăng tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng một cách kịp thời.