Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Podmínky používání

Přijetí Podmínek používání

Tyto Podmínky používání se uzavírají mezi vámi a společností HOYA Optical Labs of America, Inc. („Společnost,“ „my,“ nebo „nás“). Následující podmínky (dále „Podmínky používání“) upravují váš přístup k webovým stránkám www.hoyavision.com a jejich používání, včetně jakéhokoli obsahu, funkcí a služeb nabízených na webových stránkách www.hoyavision.com (dále „Webové stránky“), ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Než začnete webové stránky používat, přečtěte si prosím pečlivě Podmínky používání. Tyto Podmínky používání obsahují ustanovení, která omezují vaše zákonná práva, včetně dohody o rozhodčím řízení, zřeknutí se hromadných žalob a procesů před porotou a omezení odpovědnosti Společnosti.  Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že pro vás jsou závazné a budete dodržovat tyto Podmínky používání a naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zde uvedeny pomocí odkazu. Pokud s těmito Podmínkami používání nebo Zásadami ochrany osobních údajů nechcete souhlasit, nesmíte k těmto webovým stránkám přistupovat ani je používat.

Tyto webové stránky jsou nabízeny a jsou dostupné uživatelům, kteří jsou starší 18 let a žijí ve Spojených státech nebo v kterémkoliv z jejich území či oblasti pod jejich správou. Používáním těchto webových stránek prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí a že můžete se Společností uzavřít závaznou smlouvu a splnit všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud všechny tyto požadavky nesplňujete, nesmíte k webovým stránkám přistupovat ani je používat.

Části webové stránky poskytují obecné informace o zraku, péči o zrak a korekci zraku. Jak je dále popsáno v tomto dokumentu, tyto informace nejsou míněny jako zdroj lékařské pomoci ani jako náhrada za ni. MÁTE-LI PODEZŘENÍ, ŽE MÁTE PROBLÉM SE ZRAKEM NEBO VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV VYŽADUJE POZORNOST, OBRAŤTE SE CO NEJDŘÍVE NA KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA. POKUD JSTE SE DOSTALI DO SITUACE VYŽADUJÍCÍ NALÉHAVOU LÉKAŘSKOU POMOC, OKAMŽITĚ ZAVOLEJTE NA ČÍSLO 155.

Změny podmínek používání

Tyto Podmínky používání můžeme čas od času podle vlastního uvážení revidovat a aktualizovat. Veškeré změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění a platí pro veškerý přístup k webové stránce a její používání. Veškeré změny v ustanoveních o řešení sporů daných rozhodným právem a soudní příslušností se však nevztahují na spory, o nichž se strany dozví v den nebo před dnem, kdy je změna zveřejněna na webové stránce. Vyhrazujeme si právo kdykoli, s upozorněním nebo bez něj,

 1. změnit nebo ukončit webové stránky nebo jejich části a
 2. pozastavit nebo ukončit váš přístup k webovým stránkám nebo kterékoli její části z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy porušíte, nebo pokud máme důvodné podezření, že jste porušili tyto Podmínky používání.

Používáte-li webové stránky po zveřejnění revidovaných Podmínek používání, znamená to, že souhlasíte s těmito změnami. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste byli informováni o všech změnách, protože jsou pro vás závazné.

Přístup na webovou stránku a zabezpečení účtu

Vyhrazujeme si právo na odvolání nebo úpravu této webové stránky a jakékoli služby nebo materiálu, které na webové stránce poskytujeme, a to na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nebudeme nést odpovědnost, pokud z jakéhokoliv důvodu nebude některá část webové stránky kdykoli nebo po určitou dobu k dispozici. Čas od času můžeme uživatelům, včetně registrovaných uživatelů, omezit přístup k některým částem webové stránky nebo celému webovému serveru.


Jste zodpovědní za:

• Provádění všech nezbytných opatření pro zajištění vašeho přístupu na webové stránky.

• Zajištění, aby všechny osoby, které přistupují na webovou stránku prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly seznámeny s těmito Podmínkami používání a dodržovali je.


Pro přístup na webovou stránku nebo k některým zdrojům, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webové stránky je, že všechny informace, které na webové stránce poskytnete, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že všechny informace, které poskytnete k registraci na této webové stránce, nebo jinak, včetně, ale nikoli výhradně, za použití jakýchkoliv interaktivních funkcí na webové stránce, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, a že souhlasíte se všemi kroky, které podnikáme s ohledem na vaše informace v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.


Pokud si zvolíte nebo dostanete uživatelské jméno, heslo nebo jakoukoli jinou informaci v rámci našich bezpečnostních postupů, musíte s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné jiné osobě nebo subjektu. Berete také na vědomí, že váš účet je pro vás osobní, a souhlasíte, že neposkytnete žádné jiné osobě přístup k této webové stránce nebo jejím částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných informací o zabezpečení. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace řádně uzavřete svůj účet. Při přístupu ke svému účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli postupovat obzvlášť opatrně, aby ostatní nemohli vidět nebo zaznamenávat vaše heslo nebo jiné osobní informace.


Máme právo kdykoli podle našeho uvážení vyřadit jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si ho zvolili nebo jsme ho poskytli my, a to z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy jste porušili některé ustanovení těchto Podmínek používání.

Práva k duševnímu vlastnictví

Webová stránka a její celý obsah, vlastnosti a funkce (včetně, ale ne jen, všech informací, softwaru, textu, zobrazení, obrázků, videa, zvuku, designu, výběru, názvů domén, ochranných známek, obchodních jmen, značek služeb a jejich uspořádání) (dále jen „duševní vlastnictví“) jsou vlastnictvím společnosti, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů takových materiálů a jsou chráněny autorskými právy USA a mezinárodními autorskými právy, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími vlastnickými právy nebo zákony. Všechna práva, která vám zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Společností a jejími poskytovateli licencí. Podmínky používání vám nepředávají podíl na duševním vlastnictví, ale pouze omezené právo na odvolání v souladu s Podmínkami používání. Tyto Podmínky používání vám umožňují používat webové stránky pouze pro osobní, nekomerční použití. Nesmíte stránky navštěvovat kvůli žádným komerčním účelům ani používat žádnou část webové stránky ani služby či materiály, které jsou prostřednictvím webové stránky k dispozici.


Pokud budete tisknout, kopírovat, upravovat, stahovat nebo jinak používat nebo poskytovat přístup jakékoliv jiné osobě k jakékoliv části webové stránky v rozporu s Podmínkami používání, vaše právo používat webové stránky se okamžitě zastaví a vy musíte, podle naší volby, vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili. Žádné právo, nárok nebo podíl na webových stránkách nebo na jejich obsahu se na vás nepřenáší a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti. Jakékoliv použití webové stránky, které není výslovně povoleno těmito Podmínkami používání, je porušením těchto Podmínek používání a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

Ochranné známky a copyrighty

„Hoya,“ Hoya™, známky, loga, názvy produktů a služeb, design a slogany společnosti Hoya jsou ochrannými známkami společnosti, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti nesmíte tyto značky používat. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, designy a slogany na této webové stránce jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Není-li výslovně uvedeno jinak, je veškerý obsah webu chráněn autorskými právy a v souladu s národními zákony a mezinárodními úmluvami po celém světě. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte webové stránky nebo jejich části kopírovat ani používat. Webová stránka může také obsahovat obsah, který podléhá autorskému právu a dalším právům třetích stran.

Oznámení týkající se zákona Digital Millennium Copyright Act

Respektujeme majetková práva ostatních. Pokud se domníváte, že vaše práce byla zveřejněna na webové stránce způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a uveďte následující informace: (i) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva; (ii) popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno, a identifikace adresy URL nebo jiného specifického umístění na webové stránce, kde se nachází materiál, který je podle vašeho tvrzení předmětem tohoto porušení; (iii) vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; (iv) prohlášení, že máte v dobré víře přesvědčení, že sporné použití není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (v) vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou sankce, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv. Ustanoveným agentem společnosti pro oznámení o porušení autorských práv je:


Do vlastních rukou: Právní oddělení
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Naší zásadou je uzavřít  za vhodných okolností účty uživatelů, kteří opakovaně porušují pravidla.

Zakázané použití

Webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami používání.

Souhlasíte s tím, že webovou stránku nebudete používat:

• Jakýmkoliv způsobem, který porušuje jakékoliv platné federální, státní, místní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy (mimo jiné též jakékoliv zákony týkající se exportu dat nebo softwaru do a z USA nebo jiných zemí).

• Za účelem zneužívání, poškozování nebo pokusu jakkoliv zneužít nebo poškodit nezletilé osoby vystavením nevhodnému obsahu, vyžádáním informací, které by mohly vést k identifikaci osob nebo jinak.

• K odesílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovnému používání jakýchkoliv materiálů, které neodpovídají těmto Podmínkám používání.

• Pro přenos nebo zajištění zasílání jakéhokoliv reklamního nebo propagačního materiálu včetně jakékoliv nevyžádané pošty, řeťezové pošty, spamu a podobných nevyžádaných zásilek.

• K vydávání se nebo pokusu o vydávání se za tuto společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoliv jinou osobu či subjekt (včetně, mimo jiné, používání e-mailových adres spojených s některou z výše uvedených osob a entit).

• K zapojení se do jakéhokoliv jiného chování, které pro kohokoliv omezuje nebo potlačuje používání nebo zábavnost webové stránky, nebo které, podle našeho uvážení, může poškodit společnost nebo uživatele webové stránky nebo je vystavit odpovědnosti.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

• Webovou stránku používat jakýmkoliv způsobem, který by mohl znemožnit, přetížit, poškodit nebo narušit používání webové stránky jakoukoliv jinou stranou, včetně možnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webové stránky.

• Používat jakékoliv roboty, pavouky nebo jiné automatické zařízení, procesy nebo prostředky pro přístup na webovou stránku k libovolnému účelu, včetně monitorování nebo kopírování jakéhokoliv materiálu na webové stránce.

• Používat jakékoliv manuální procesy ke sledování nebo kopírování jakéhokoliv materiálu na webové stránce nebo pro jiné účely, které nejsou výslovně schváleny v těchto Podmínkách používání, a to bez našeho předchozího písemného souhlasu.

• Používat jakékoliv zařízení, software nebo postupy, které narušují správné fungování webové stránky.

• Zavádět jakékoliv viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je nebezpečný nebo technologicky škodlivý.

• Pokoušet se získat neoprávněný přístup k webové stránce, narušovat ji, poškozovat nebo rušit jakékoliv její části, server, na kterém je webová stránka uložena, nebo libovolný server, počítač či databázi připojené k webové stránce.

• Útočit na webovou stránku prostřednictvím útoku rušícího dostupnost služby (denial-of-service) nebo distribuovaného útoku tohoto typu.

• Jinak se snažit narušovat správné fungování webové stránky.

Příspěvky uživatelů

Webové stránky mohou nabízet příležitosti k poskytování hodnocení, recenzí, účasti na diskusních nástěnkách, diskusních skupinách, osobních webových stránkách nebo profilech, fórech, vývěskách a dalších interaktivních funkcích (souhrnně označovaných jako „Interaktivní služby“), které umožňují uživatelům publikovat, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat nebo předávat dalším uživatelům nebo jiným osobám (dále jen „publikovat“) obsah nebo materiály (souhrnně „příspěvky uživatelů“) na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Chcete-li se zapojit do interaktivních služeb, musíte být starší 18 let.


Veškeré příspěvky uživatelů musí splňovat tyto podmínky používání.


Příspěvky uživatelů mohou být veřejně přístupné. Jakýkoliv příspěvek uživatele, který zveřejníte na stránce, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Poskytnutím jakéhokoliv uživatelského příspěvku na webových stránkách nám a našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb, stejně jako všem jejich a našim příslušným držitelům licencí, nástupcům a postupníkům, udělujete nevýhradní, bezúplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo na používání, reprodukování, upravování, vytváření, zobrazování, distribuování a jiné zveřejňování takového materiálu třetím stranám v jakémkoliv médiu nebo formátu, který je nyní známý nebo bude později vynalezený, bez dalšího upozornění, s přisouzením či bez něj, a bez nutnosti povolení od vás nebo platby vám nebo jakékoli třetí straně. Dále udělujete společnosti a jejím zástupcům a držitelům sublicencí právo používat název obrazovky nebo jiný název, který odešlete v souvislosti s takovým uživatelským příspěvkem, pokud se my nebo oni rozhodneme. Odesláním uživatelských příspěvků souhlasíte s tím, že se zříkáte výhod jakéhokoli ustanovení zákona známého jako „osobnostní práva“ nebo podobných práv.


Prohlašujete a zaručujete, že:

• Vlastníte nebo máte pod kontrolou veškerá práva k uživatelským příspěvkům a máte právo udělit nám výše uvedenou licenci a našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a každému jejich a našemu držiteli licence, nástupci a postupníku.

• Veškeré vaše uživatelské příspěvky jsou a budou v souladu s těmito Podmínkami používání.
Jste srozuměni s tím a berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakékoli uživatelské příspěvky, které odešlete nebo kterými přispějete, a vy, nikoli společnost, nesete plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a vhodnosti.

Tyto standardy obsahu se vztahují na všechny uživatelské příspěvky a používání interaktivních služeb. Uživatelské příspěvky musí plně odpovídat všem platným federálním, státním, místním a mezinárodním zákonům a předpisům. Bez omezení výše uvedeného, uživatelské příspěvky nesmí:

• Obsahovat jakýkoli materiál, který je hanlivý, obscénní, neslušný, hrubý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak problematický.

• Propagovat sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.

• Porušit jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby.

• Porušit zákonná práva (včetně práv na publicitu a soukromí) jiných osob nebo obsahovat materiály, které by mohly vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů, nebo které by jinak mohly být v rozporu s těmito Podmínkami používání a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

• Pravděpodobně oklamat jakoukoli osobu.

• Propagovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo se zastávat, prosazovat nebo napomáhat protiprávnímu jednání.

• Způsobit obtěžování, nepříjemnosti nebo zbytečnou úzkost nebo pravděpodobně rozrušit, ztrapnit, znepokojit nebo rozčilit jakoukoli jinou osobu.

• Vydávat se za jakoukoli osobu nebo změnit svou identitu nebo příslušnost k jiné osobě či organizací.

• Zapojit obchodní aktivity či prodeje, jako jsou soutěže, loterie a jiné prodejní akce, barterové transakce nebo reklamy.

• Vyvolávat dojem, že pocházíte z naší společnosti nebo jste námi nebo jinou osobou či subjektem podporováni, pokud to tak není.
Pokud jsme vám my nebo naši zástupci poskytli produkt, cenu nebo kompenzaci, musíte tuto skutečnost oznámit ve všech uživatelských příspěvcích. Musíte také zveřejnit, zda jste zaměstnancem, prodejcem, dodavatelem nebo jste jinak spojeni se Společností, pokud ve svém uživatelském příspěvku píšete o jakémkoli produktu nebo službě Společnosti.

Veškeré názory, rady, prohlášení nebo jiné informace poskytnuté nebo zpřístupněné třetími stranami v Interaktivních službách jsou názory příslušných autorů a ne Společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádné závazky za uživatelské příspěvky, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní za všechny uživatelské příspěvky, které zveřejníte nebo odešlete, a za jakékoli jejich důsledky.

Máme právo:

• Podle vlastního uvážení monitorovat, upravovat, odstraňovat nebo nezveřejňovat jakékoli uživatelské příspěvky z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu.

• Podniknout jakékoli kroky s ohledem na jakýkoli uživatelský příspěvek, které považujeme za nezbytné nebo vhodné na základě našeho vlastního uvážení, včetně případů, kdy se domníváme, že uživatelský příspěvek porušuje Podmínky používání, včetně standardů obsahu, porušuje jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu, ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů webových stránek nebo veřejnosti, nebo by mohl mít za následek odpovědnost Společnosti.

• Sdělit vaši totožnost nebo jiné informace o vás jakékoli třetí straně, která prohlašuje, že tento materiál, který jste zveřejnili, porušuje jejich práva, včetně jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

• Podniknout vhodná právní opatření, včetně mimo jiné postoupení k vymáhání práva, kvůli jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému použití webových stránek.

• Ukončit nebo pozastavit váš přístup k celým webovým stránkám nebo k jejich části z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu, včetně mimo jiné jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání.
Aniž by bylo omezeno výše uvedené, máme právo plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo řídit se soudním příkazem žádajícím nebo přikazujícím zpřístupnění identity nebo jiných informací o komkoli, kdo zveřejňuje jakékoli materiály na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.
ZBAVUJETE SPOLEČNOST A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, DRŽITELE LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI AKCÍ PODNIKNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ A/NEBO JAKÝCHKOLI PŘEDCHOZÍCH STRAN BĚHEM NEBO V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ NEBO TAKOVÝMI STRANAMI ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli akci nebo nečinnost v souvislosti s přenosy, komunikací nebo obsahem poskytnutým jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou. Nemáme žádnou odpovědnost vůči komukoli za plnění či neplnění činností popsaných v této části.

Spolehlivost zveřejněných informací

Informace uvedené na webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky slouží pouze jako všeobecné informace. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani užitečnost těchto informací. Veškeré vaše spoléhání na takové informace je jen na vaše vlastní riziko. Odmítáme jakoukoli odpovědnost vyplývající ze spoléhání se na tyto materiály vámi nebo jakýmkoliv jiným návštěvníkem webové stránky nebo kýmkoliv, kdo může být informován o jakémkoliv jejím obsahu.


Tyto webové stránky mohou zahrnovat obsah poskytovaný třetími stranami, včetně materiálů poskytnutých jinými uživateli, bloggery a poskytovateli licencí třetích stran, syndikátory, agregátory a/nebo službami hlášení. Všechna prohlášení a/nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a veškeré články a odpovědi na otázky a jiné obsahy, než je obsah poskytnutý Společností, jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu poskytujícího tyto materiály. Tyto materiály nemusí nutně odrážet názor společnosti. Nejsme odpovědni vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů poskytnutých třetími stranami.

Změny webových stránek

Obsah této webové stránky můžeme občas aktualizovat, ale jeho obsah nemusí být nutně úplný nebo aktuální. Jakýkoli materiál na webové stránce může být kdykoli neaktuální a nemáme žádnou povinnost takový materiál aktualizovat.

Informace o vás a vašem chování

Veškeré informace, které na této webové stránce shromažďujeme, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů.

Používáním webové stránky souhlasíte se všemi našimi kroky ve vztahu k vašim údajům v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


Kdykoli nám poskytnete informace, včetně toho, když si vytvoříte účet, souhlasíte s tím, že:

 1. Poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace; a
 2. budete udržovat a bezodkladně aktualizovat tyto informace, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.


Souhlasíte s tím, že prostřednictvím webu nebudete navrhovat nápady, koncepty, metody nebo techniky pro nové nebo navrhované služby nebo produkty. Pokud byste tak však učinili, udělujete tímto společnosti trvalou, celosvětovou, neodvolatelnou, neomezenou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání obsahu takové komunikace jakýmkoli způsobem.


Souhlasíte také s tím, že:

 1. Nebudete přistupovat nebo pokoušet se o přístup k jakýmkoli informacím, dokumentům nebo materiálům porušováním jakýchkoli technických omezení na webové stránce omezujících vaše používání webové stránky nebo přístup k ní;

 2. nebudete narušovat, rušit zabezpečení nebo jinak poškozovat webové stránky, včetně systémových zdrojů, účtů, hesel, serverů nebo sítí připojených nebo přístupných prostřednictvím webové stránky nebo jakýchkoli přidružených či odkazovaných webových stránek, aplikací, materiálů, dokumentů nebo služeb,

 3. nebudete otevírat nebo používat webovou stránku jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit jakýkoli server nebo síť;

 4. nebudete porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva;

 5. nebudete zveřejňovat nebo jinak odesílat jakýkoli software, programy nebo soubory, které jsou škodlivé nebo narušují jakékoliv zařízení, software nebo jiný majetek, včetně poškozených souborů, časových bomb, trojských koní, virů a červů;

 6. nebudete vytvářet nepravdivou identitu pro účely zavádějící společnost nebo jiné osoby, nebo používat jakýkoli název domény společnosti jako pseudonymní zpětnou e-mailovou adresu;

 7. nebudete přerušovat, narušovat nebo znemožňovat používání webové stránky jiným uživatelům;

 8. nebudete porušovat veškeré platné zákony nebo předpisy týkající se přístupu nebo používání webové stránky;

 9. nebudete porušovat tyto Podmínky používání;

 10. nebudete připravovat, sestavovat, sbírat, stahovat ani jinak používat nebo kopírovat jakékoli uživatelské informace, informace o používání nebo jiné informace, nebo přenášet, poskytovat a jinak distribuovat (ať už zdarma nebo za poplatek) takové informace jakékoli třetí straně;

 11. nebudete zasílat nevyžádanou nebo hromadnou poštu jakémukoli držiteli účtu společnosti nebo jakékoliv přidružené e-mailové adrese společnosti, nebo se zapojovat do jakýchkoli řetězových dopisů, soutěží, nevyžádaných e-mailových pyramid, spamových zpráv, průzkumů nebo jiných duplicitních či nevyžádaných zpráv (komerčních či jiných),

 12. nebudete porušovat práva (včetně práv na soukromí a publicitu) společnosti nebo jakékoli třetí strany nebo zneužívat, znevažovat, obtěžovat, pronásledovat nebo ohrožovat jinou osobu; a/nebo

 13. používat jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné podobné programové nebo automatické zařízení, včetně automatizovaných telefonických nebo dotazovacích zařízení, pro získávání informací z webové stránky nebo pro jiné monitorování nebo kopírování libovolné části webové stránky.

Popisy výrobků

Usilovali jsme o co nejpřesnější zobrazení rozměrů, funkcí a barev našich produktů na webové stránce. Barvy, které vidíte na našich výrobcích, však budou záviset na vašem monitoru nebo jiném displeji a nemůžeme tak zaručit, že barvy budou zobrazeny celkem přesně. Neručíme za to, že popisy produktů jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné.

Typografické chyby

Společnost nebude zodpovědná za typografické chyby, mimo jiné včetně nesprávných cen, na webové stránce a vyhrazuje si právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku nebo službu v případě typografické chyby.

Doprava

Za zdržení způsobená dopravcem nenese Společnost odpovědnost. Proto si vyhrazujeme právo odmítnout vrátit peníze, provést náhradu nebo výměnu za zásilky, které jsou nedoručitelné nebo chybně doručené v důsledku vaší chyby nebo chyby dopravce.

Odkaz na webové stránky a funkce sociálních sítí

Můžete odkazovat na naše webové stránky za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je čestný a zákonný a nepoškodí naši pověst ani ji nezneužije, ale nesmíte vytvořit odkaz tak, aby naznačoval jakoukoli formu sdružování, schvalování nebo podpory na naší straně bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Tyto webové stránky vám mohou poskytnout určité funkce sociálních sítí, které vám umožní:

• Odkazovat z vašich vlastních webových stránek nebo určitých webových stránek třetích stran na určitý obsah na těchto webových stránkách.

• Na těchto webových stránkách zasílat e-maily nebo jiné zprávy s určitým obsahem nebo odkazy na určitý obsah.

• Způsobit, aby se omezené části obsahu na těchto webových stránkách zobrazily nebo se zdály být zobrazeny na vašich vlastních webových stránkách nebo některých webových stránkách třetích stran.

Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak jsou námi poskytovány, a výhradně s ohledem na obsah, se kterým jsou zobrazeny, a jinak v souladu s veškerými dalšími podmínkami, které poskytujeme s ohledem na tyto funkce. Na základě výše uvedeného nesmíte:

• Vytvářet odkaz z jakékoli webové stránky, kterou nevlastníte.

• Způsobit, aby se webové stránky nebo jejich části zobrazovaly nebo se zdály být zobrazeny jakýmikoli jinými webovými stránkami, například rámy, vnořenými odkazy nebo přímým odkazováním.

• Odkazovat na jakoukoli část webových stránek jinou než domovskou stránku.

• Jinak podnikat jakékoli kroky s ohledem na materiály na těchto webových stránkách, které jsou v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto Podmínek používání.

Webové stránky, ze kterých odkazujete nebo na kterých jste vytvořili určitý dostupný obsah, musí ve všech ohledech splňovat standardy obsahu stanovené v těchto Podmínkách používání.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na tom, abyste okamžitě zastavili jakékoli nepovolené vytváření rámů nebo odkazů. Vyhrazujeme si právo odvolat souhlas s odkazem bez předchozího upozornění.

Všechny nebo některé funkce na sociálních sítích a jakékoli odkazy můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění deaktivovat.

Odkazy z webových stránek

Pokud webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Patří sem odkazy obsažené v reklamách, včetně bannerových reklam a sponzorovaných odkazů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek či zdrojů a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost ani za žádné ztráty či škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s vaším používáním těchto stránek. Rozhodnete-li se pro přístup k některé z webových stránek třetích stran propojených s těmito webovými stránkami, činíte tak výhradně na vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek.

Geografická omezení

Vlastník webových stránek sídlí ve státě Texas ve Spojených státech amerických. Tyto webové stránky poskytujeme k použití pouze osobám nacházejícím se ve Spojených státech. Neprohlašujeme, že webové stránky nebo některý jejich obsah je přístupný nebo vhodný mimo území Spojených států. Přístup na webové stránky nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální. Pokud na webovou stránku přistupujete z míst mimo USA, činíte tak ze své vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržování místních právních předpisů.

Odmítnutí záruk

Jste srozuměni s tím, že nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že soubory dostupné ke stažení z internetu nebo webové stránky nebudou obsahovat viry nebo jiný destruktivní kód. Je vaší odpovědností zavést dostatečné postupy a kontrolní body, které splní vaše konkrétní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat, a zajistit prostředky mimo naše stránky k obnovení jakýchkoli ztracených dat.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POSKYTNUTÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ ÚTOKY DDoS, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÝ CHRÁNĚNÝ MATERIÁL KVŮLI TOMU, ŽE JSTE VYUŽILI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO KVŮLI STAŽENÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU UVEŘEJNĚNÉHO NA NICH NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, NA KTERÉ SE ODKAZUJÍ.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJÍHO OBSAHU A VŠECH SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A VŠECHNY SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH. SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI STANOVISKA TÝKAJÍCÍ SE ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, PŘESNOSTI NEBO DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK. BEZ OMEZENÍ PLATNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEVYJADŘUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH ANI JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘETRŽITÉ, ŽE ZÁVADY BUDOU OPRAVENY, ŽE NAŠE STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY ČI JINÉ SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JINAK SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POSKYTNUTÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, VČETNĚ (NE VŠAK POUZE) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA JAKÉKOLI ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT V RÁMCI PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM NEBUDOU SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH LICENČNÍ PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ÚŘEDNÍCI A ŘEDITELÉ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, PODLE JAKÉKOLIV PRÁVNÍ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY S NIMI PROPOJENÉ, JAKÝKOLI OBSAH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ČI REPRESIVNÍCH ŠKOD, VČETNĚ MIMO JINÉ ZRANĚNÍ OSOB, BOLESTI A UTRPENÍ, PSYCHICKÉ ÚJMY, ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY POUŽITÍ, ZTRÁTY NÁROKU NA ODŠKODNĚNÍ, ZTRÁTY DAT, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZPŮSOBENY PŘEČINEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, I KDYŽ SE DALY PŘEDVÍDAT.


VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT V RÁMCI PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Vyloučení zdravotní odpovědnosti: Vyhledávač odborníků v péči o zrak

Části webové stránky poskytují obecné informace o zraku, péči o zrak a korekci zraku. Tento obsah je určen pouze pro informaci. Neposkytujeme lékařskou pomoc ani odborné zdravotní poradenství a webové stránky by neměly být používány jako zdroj takového poradenství nebo jako náhrada za ně. Máte-li podezření, že máte problém se zrakem nebo váš zdravotní stav vyžaduje pozornost, obraťte se co nejdříve na kvalifikovaného odborníka. Pokud jste se dostali do situace vyžadující naléhavou lékařskou pomoc, okamžitě zavolejte na číslo 155.


Přestože vám digitální služby mohou poskytnout možnost vyhledat odborníky v péči  o zrak („ECP“) nabízející výrobky společnosti prostřednictvím funkce „Najít poskytovatele“ nebo podobného vyhledávače ECP (jednotlivě a společně „vyhledávač ECP“) a mohou nabídnout informace a další obsah poskytnutý ECP a dalšími zdravotnickými pracovníky, vaše používání webové stránky nevytváří vztah zdravotnický pracovník-pacient nebo lékař-pacient se kterýmkoli ECP nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.


Od ECP se vyžaduje, aby informace o své praxi obsažené ve vyhledávači ECP udržovali přiměřeně aktuální a přesné. Tyto informace však poskytují třetí strany a společnost je nezávisle neověřuje. S ohledem na takové informace neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakékoli povahy, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Vybízíme vás, abyste ověřili přesnost těchto informací s využitím vhodných zdrojů, jako jsou ordinace ECP, poskytovatelé pojištění, státní lékařské nebo odborné licenční komise a příslušná profesní sdružení.


Vyhledávač ECP poskytuje spotřebitelům praktické informace, které jim umožňují vyhledat ECP nabízející naše výrobky. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno. NEVYJADŘUJEME PODPORU ANI NEDOPORUČUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJEME PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB JEDNOTLIVÝCH ECP NEBO ORDINACÍ ECP. To, že je někdo z vyhledávače ECP vyloučen, neznamená že takového ECP neschvalujeme.

    
VÝBĚR ECP A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESIONÁLŮ JE VÝLUČNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ. VAŠE POUŽÍVÁNÍ VYHLEDÁVAČE ECP A WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani jiným osobám za jakékoli rozhodnutí nebo kroky přijaté v souvislosti s informacemi získanými prostřednictvím vyhledávače ECP nebo webových stránek.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodníte a uchráníte před škodou společnost, její dceřiné společnosti, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb, a její a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce a postupníky/cesionáře z jakýchkoli nároků, závazků, škod, rozsudků, odměn, ztrát, nákladů, výdajů nebo poplatků (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) vzniklých v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Podmínek používání nebo používání webových stránek, včetně mimo jiné na vašich uživatelských příspěvcích, používání obsahu webových stránek, služeb a produktů jiných, než je výslovně povoleno v těchto podmínkách používání nebo používání jakýchkoli informací získaných z těchto webových stránek.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Všechny záležitosti týkající se webových stránek a těchto Podmínek používání a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z nich nebo související s nimi (v každém případě včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a vykládat v souladu s vnitřními zákony státu Texas bez ohledu na ustanovení o volbě práva nebo kolizní normy (státu Texas nebo jakékoli jiné soudní příslušnosti).


Veškeré právní spory, žaloby či řízení vyplývající z těchto Podmínek používání nebo webových stránek nebo s nimi související budou zahájeny výhradně u federálních soudů Spojených států amerických nebo u soudů státu Texas a okresu Denton, přičemž si ponecháváme právo zahájit jakýkoli soudní spor, žalobu nebo řízení proti vám v případě porušení těchto Podmínek používání ve vaší zemi nebo v jakékoli jiné příslušné zemi. Tímto se zříkáte veškerých námitek proti výkonu soudní pravomoci vůči vám takovými soudy a konání u takových soudů. Dále se zříkáte svého práva na soud před porotou.

Arbitráž

Na základě vlastního uvážení může společnost požadovat, abyste jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek používání nebo používání webových stránek, včetně sporů vzniklých v souvislosti s jejich výkladem, porušením, neplatností, neplněním nebo ukončením, předložili ke konečnému a rozhodčímu řízení v souladu s Pravidly rozhodčího řízení Americké arbitrážní asociace, která se řídí zákony státu Texas.


Rozhodčí řízení bude provádět Americká arbitrážní asociace („AAA“) v souladu s jejími pravidly a postupy, včetně doplňkových postupů AAA pro spory týkající se spotřebitelů (dle situace), jak je upraveno touto Dohodou o arbitráži. Pravidla AAA jsou k dispozici na www.adr.org. Formulář pro zahájení rozhodčího řízení je k dispozici na webových stránkách AAA na adrese http://www.adr.org.


Pokud je požadována částka odškodnění 10 000 USD nebo méně, můžete se buď vy, nebo společnost rozhodnout nechat provést arbitráž telefonicky nebo výhradně na základě písemných podání, která jsou pro druhou stranu závazná a podléhají rozhodnutí rozhodce požadovat osobní slyšení, pokud to okolnosti vyžadují. Účast na osobním slyšení může být uskutečněna telefonicky, pokud rozhodce nevyžaduje jinak.


Rozhodce rozhodne o podstatě všech nároků v souladu s právními předpisy státu Texas, včetně uznávaných zásad rovnosti, a bude ctít všechny výsadní nároky uznané zákonem. Rozhodčí nález bude důvěrný, konečný a závazný a rozhodnutí učiněné arbitrem může být zapsáno u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí.


Úhrada všech poplatků za podání, řízení a rozhodce se řídí pravidly AAA.

Zákaz hromadných žalob a neindividualizovaných návrhů žaloby

Vy a společnost souhlasíte s tím, že každý z nás může předkládat nároky vůči druhé straně pouze na individuální bázi a nikoli jako člen žalující strany nebo skupiny žalujících v jakékoli údajné skupině nebo v rámci reprezentativní žaloby či řízení. Pokud se vy i společnost nedomluvíte jinak, nesmí být nároky jedné osoby nebo strany spojeny s nároky jiných osob a žádný soudce nebo arbitr nesmí řešit jakoukoli formu konsolidované, reprezentativní nebo hromadné žaloby. Soudce nebo arbitr může rovněž podat předběžné opatření (včetně finanční, soudní a určovací žaloby) pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o předběžné opatření a pouze v rozsahu nezbytném k podání předběžného opatření vyžadovaným jednotlivými nároky dané strany. Jakékoli podané předběžné opatření nemůže mít vliv na jiné uživatele webových stránek.VZDÁVÁTE SE PRÁVA ZAHÁJIT NEBO PODÍLET SE NA HROMADNÉ ČI REPREZENTATIVNÍ ŽALOBĚ.

Omezení doby pro podání reklamace

VEŠKERÉ NÁROKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NEBO WEBOVÝMI STRÁNKAMI MUSÍ BÝT UPLATNĚNY DO JEDNOHO (1) ROKU PO VZNIKU TAKOVÉHO NÁROKU; JINAK JSOU TAKOVÝ NÁROK NEBO ZÁRUKA NATRVALO PROMLČENY.

Omezení exportu

Veškerý software a veškeré základní informace a technologie stažené z webových stránek (souhrnně „Software“) mohou podléhat kontrolám exportu v USA, které upravuje mimo jiné zákon o správě exportu (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 et seq.) a předpisy o správě exportu („EAR“, 50 C.F.R. části 730–774), a mohou se na ně vztahovat vývozní nebo dovozní předpisy v jiných zemích. Je vaší odpovědností dodržovat všechny předpisy a zákony týkající se obchodu, a to jak zahraniční, tak i vnitrostátní. Pokud to není povoleno zákonem, souhlasíte a zaručujete se, že Software nebudete exportovat ani reexportovat do žádné země, ani žádné osobě, subjektu či koncovému uživateli podléhajícím kontrole vývozu USA, včetně osob nebo subjektů uvedených v seznamu zakázaných subjektů Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA a v seznamu speciálně označených občanů Ministerstva financí USA. Dále prohlašujete a zaručujete se, že žádný federální úřad USA nepozastavil, nezrušil ani nezamítl vaše exportní práva.

Zřeknutí se a Salvátorská klauzule

Zřeknutí se jakékoli podmínky uvedené v těchto Podmínkách používání ze strany Společnosti nebude pokládáno za další nebo pokračující zřeknutí se takové podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky, a jakákoli neschopnost společnosti uplatnit právo nebo ustanovení podle těchto Podmínek používání nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.


Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek používání je soudem nebo jiným tribunálem příslušné jurisdikce považováno z jakéhokoli důvodu za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, takové ustanovení bude odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah, aby zbývající ustanovení Podmínek používání zůstala i nadále v plné platnosti a účinnosti.

Celá smlouva

Podmínky používání a naše Zásady ochrany osobních údajů představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a společností Hoya Optical Labs of America, Inc. týkající se webových stránek a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, písemné i ústní, týkající se webových stránek.

Vaše připomínky a obavy

Tyto webové stránky provozuje společnost Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Veškeré další zpětné vazby, komentáře, požadavky na technickou podporu a další sdělení týkající se webových stránek je třeba adresovat na Společnost.