Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Användningsvillkor

Godkännande av Användningsvillkoren

Dessa Användningsvillkor överenskoms av och mellan dig och HOYA Optical Labs of America, Inc. (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”). Följande villkor(”Användningsvillkor”)reglerar din åtkomst till och användning av www.hoyavision.com, inklusive allt innehåll, alla funktioner och tjänster som erbjuds på eller via www.hoyavision.com (”Webbplatsen”), oavsett om du är gäst eller registrerad användare.

Läs Användningsvillkoren noggrant innan du börjar använda Webbplatsen. Dessa Användningsvillkor innehåller bestämmelser som begränsar dina lagliga rättigheter, inklusive ett skiljeavtal, avstående från grupptalan och juryprövningar samt begränsningar av Företagets ansvar.  Genom att använda Webbplatsen godkänner du och samtycker till att vara bunden och följa dessa Användningsvillkor och vår Sekretesspolicy, som finns iSekretesspolicyn, som införlivas häri genom hänvisning. Om du inte vill godkänna dessa Användningsvillkor eller Sekretesspolicyn får du inte gå in på eller använda Webbplatsen.

Denna Webbplats erbjuds och är tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre och som bor i USA eller något av dess territorier eller innehav. Genom att använda den här Webbplatsen försäkrar du att du är myndig och därmed kan ingå ett bindande avtal med Företaget och att du uppfyller alla ovanstående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte använda Webbplatsen.

Delar av Webbplatsen ger allmän information om syn, synvård och synkorrigering. Som beskrivs närmare häri är denna information inte avsedd att vara en källa till eller ersätta medicinska råd. OM DU MISSTÄNKER ATT DU HAR PROBLEM MED SYNEN ELLER ETT MEDICINSKT TILLSTÅND SOM KRÄVER VÅRD SKA DU KONTAKTA LÄKARE SÅ SNART SOM MÖJLIGT. OM DU BEHÖVER VÅRD AKUT SKA DU RINGA 112.

Ändringar av Användningsvillkoren

Vi kan komma att revidera och uppdatera dessa Användningsvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller därefter all åtkomst till och användning av Webbplatsen.  Eventuella ändringar av bestämmelserna om tvistlösning i gällande lag och jurisdiktion kommer dock inte att gälla för eventuella tvister som parterna har informerats om på eller före det datum då ändringen publiceras på Webbplatsen.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande:

 1. ändra eller ta bort Webbplatsen, eller någon del därav, och
 2. avbryta eller avsluta din åtkomst till Webbplatsen eller någon del därav av något skäl, inklusive om du bryter mot eller om vi har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot dessa Användningsvillkor.

Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publicering av reviderade Användningsvillkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas då och då att kontrollera den här sidan så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Åtkomst till Webbplatsen och kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra denna Webbplats och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller på Webbplatsen efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om hela eller delar av Webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av Webbplatsen, eller hela Webbplatsen, till användare, inklusive registrerade användare.


Du ansvarar för:

• Att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att du ska få tillgång till Webbplatsen.

• Säkerställa att alla personer som besöker Webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa Användningsvillkor och följer dem.


För att få tillgång till Webbplatsen eller några av de resurser den erbjuder kan du bli ombedd att lämna vissa registreringsuppgifter eller annan information. Det är ett villkor för din användning av Webbplatsen att all information du lämnar på Webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du lämnar för att registrera dig på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till, genom användning av interaktiva funktioner på Webbplatsen, regleras av vår Sekretesspolicy och du samtycker till alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår Sekretesspolicy.


Om du väljer eller får tillgång till användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och samtycker till att inte ge någon annan person tillgång till denna Webbplats eller delar av den med hjälp av ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller andra säkerhetsöverträdelser. Du samtycker också till att säkerställa att du avslutar ditt konto efter varje användningssession. Var särskilt försiktig när du öppnar ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.


Vi har rätt att när som helst, efter eget gottfinnande, inaktivera användarnamn, lösenord eller annan identifierare, oavsett om du själv valt sådan information eller om den tillhandahållits av oss, eller oavsett om vi anser att du brutit mot någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess hela innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, displayer, bilder, video och ljud, och design, urval, domännamn, varumärken, handelsnamn, servicemärken och kombinationer av dessa) (”Immateriell egendom”) ägs av Företaget, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och skyddas av amerikansk och internationell copyright, varumärkesskydd, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderätter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig enligt detta avtal förbehålls Företaget och dess licensgivare. Användningsvillkoren överlåter inte till dig ett intresse i eller till de immateriella rättigheterna, utan endast en begränsad återkallelig rätt att använda dem i enlighet med Användningsvillkoren. Dessa Användningsvillkor tillåter dig att använda Webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte komma åt eller använda någon del av Webbplatsen eller några tjänster eller material som är tillgängliga via Webbplatsen i kommersiellt syfte.


Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av Webbplatsen i strid med Användningsvillkoren, upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart och du måste återlämna eller förstöra alla kopior av det material du har gjort om vi efterfrågar detta. Ingen rätt, äganderätt eller intresse i eller till Webbplatsen eller något innehåll på Webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls Företaget. All användning av Webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Användningsvillkor är ett brott mot dessa Användningsvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesskydd och andra lagar.

Varumärken och upphovsrätt

”Hoya”, Hoya™, Hoyas märken, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designer och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn och slogans samt design på denna Webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Om inget annat uttryckligen anges är allt innehåll på Webbplatsen upphovsrättsskyddat och skyddat enligt nationella lagar och internationella fördrag över hela världen. Du får inte kopiera eller använda Webbplatsen, eller någon del därav, på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från oss. Webbplatsen kan också innehålla innehåll som omfattas av upphovsrätt och andra rättigheter som tillhör tredje part.

Digital Millennium Copyright Act

Vi respekterar andras äganderätt. Om du tror att ditt arbete har publicerats på Webbplatsen på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, kontakta oss på adressen nedan och bifoga följande information: (i) en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrättsintresset, (ii) en beskrivning av det verk vars upphovsrätt du hävdar har överträtts, och URL-adress eller annan specifik plats på Webbplatsen där det aktuella materialet finns; (iii) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress (iv) ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen; och (v) ett uttalande från dig, gjort under vittnesed inför domstol, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning. Företagets utsedda ombud för meddelande om upphovsrättsintrång är:


Att.: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Det är vår policy att under lämpliga omständigheter säga upp kontoinnehavare som överträder Användningsvillkoren upprepade gånger.

Otillåten användning

Du får endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Användningsvillkor.

Du samtycker till att inte använda Webbplatsen:

• På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, delstatlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar om export av data eller programvara till och från USA eller andra länder).

• I syfte att exploatera, skada eller försöka exploatera eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt.

• För att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller dessa Användningsvillkor.

• Överföra eller upphandla utskick av reklam- eller marknadsföringsmaterial, inklusive skräppost, kedjebrev, ”spam” eller liknande.

• För att imitera eller försöka imitera företaget, en anställd på företaget, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-post som är associerad med något av ovanstående).

• Att delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning av Webbplatsen, eller som, enligt vår bedömning, kan skada företaget eller användarna av Webbplatsen, eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

• Använda webbplatsen på ett sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Webbplatsen eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen, inklusive andra parters förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Webbplatsen.

• Använda en robot, ”spindel” eller annan automatisk enhet, process eller metod för att komma åt Webbplatsen för något ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på Webbplatsen.

• Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på Webbplatsen, eller för något annat ändamål som inte uttryckligen godkänts i dessa Användningsvillkor, utan föregående skriftligt medgivande från oss.”

• Använda enheter, programvara eller rutiner som stör Webbplatsens funktion.

• Introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annan skadlig programvara.

• Försök att få obehörig åtkomst till, störa eller skada någon del av Webbplatsen, servern som Webbplatsen är lagrad på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Webbplatsen.

• Attackera Webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

• Försöka störa Webbplatsens funktion på andra sätt.

Användarbidrag

Webbplatsen kan erbjuda möjligheter att tillhandahålla omdömen eller recensioner, att delta i anslagstavlor, chattrum, personliga webbsidor eller profiler, forum, anslagstavlor och andra interaktiva funktioner (dessa benämns härefter med samlingsnamnet ”Interaktiva tjänster”) som gör det möjligt för användare att publicera, skicka in, visa eller överföra innehåll eller material (sådant innehåll och material benämns härefter ”Användarbidrag”) till andra användare eller personer (sådan överföring kallas hädanefter ”posta”) på eller via Webbplatsen. Du måste vara 18 år för att använda de interaktiva tjänsterna.


Alla Användarbidrag måste följa dessa Användningsvillkor.


Användarbidragen kan göras tillgängliga förallmänheten. Alla användarbidrag som du lägger upp på Webbplatsen betraktas som icke-konfidentiella och icke-äganderättsskyddade. Genom att tillhandahålla Användarbidrag på Webbplatsen beviljar du oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras och våra respektive licenstagare och efterträdare, och tilldelar en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, distribuera och på annat sätt avslöja sådant material för alla ändamål i hela världen i alla medier eller format, befintliga eller framtida, utan ytterligare meddelande till dig, med eller utan att materialet tillskrivs dig, och utan krav på tillstånd från eller betalning till dig eller någon tredje part. Du ger vidare Företaget och dess representanter och underlicensierade enheter rätt att använda det användarnamn eller annat namn som du skickar i samband med sådant Användarbidrag, enligt deras eller vårt gottfinnande. Genom att skicka in Användarbidrag samtycker du till att du avstår från alla lagbestämmelser som kallas ”moraliska rättigheter” eller liknande lagar.


Du intygar och garanterar att:

• Du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till Användarbidragen och har rätt att bevilja ovanstående licens till oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras respektive licenstagare, efterträdare och övertagare.

• Alla dina Användarbidrag följer och kommer att följa dessa Användningsvillkor.
Du förstår och bekräftar att du är ansvarig för eventuella Användarbidrag som du lämnar eller bidrar med, och du, inte Företaget, har fullt ansvar för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, korrekthet och lämplighet.

Dessa innehållsstandarder gäller för alla Användarbidrag och all användning av interaktiva tjänster. Användarbidrag måste i sin helhet följa alla tillämpliga federala, statliga, lokala och internationella lagar och förordningar. Utan att begränsa ovanstående får Användarbidrag inte:

• Innehålla material som är ärekränkande, obscent, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, inflammatoriskt eller på annat sätt stötande.

• Främja sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Inkräkta på patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör någon annan person.

• Bryta mot andras lagliga rättigheter (inklusive rätten till publicitet och privatliv) eller innehålla material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som på annat sätt kan stå i konflikt med dessa Användningsvillkor och vår Sekretesspolicy.

• Troligen lura någon.

• Främja olagliga aktiviteter eller förespråka, främja eller hjälpa till med olagliga handlingar.

• Orsaka irritation, olägenhet eller onödig oro, eller troligen uppröra, genera, skrämma eller irritera någon annan person.”

• Imitera någon person eller förvanska din identitet eller koppling till någon person eller organisation.

• Involvera kommersiella aktiviteter eller försäljning, såsom tävlingar, tävlingar och andra säljfrämjande åtgärder, byteshandel eller reklam.

• Ge intrycket att de kommer från eller stöds av oss eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.
Om vi eller våra representanter försett dig med en produkt, ett pris eller en kompensation, måste du informera om detta i alla Användarbidrag. Du måste också uppge om du är anställd, säljare, leverantör eller på annat sätt är ansluten till Företaget om du skriver om någon av Företagets produkter eller tjänster i ditt Användarbidrag.

Alla åsikter, råd, uttalanden eller annan information som tillhandahålls eller görs tillgänglig av tredje part i de interaktiva tjänsterna tillhör respektive författare och inte Företaget. Företaget tar inget ansvar och tar inget ansvar för Användarbidrag som publicerats av dig eller någon tredje part. Du samtycker till att du är ansvarig för alla Användarbidrag som du lägger upp eller skickar in, och för eventuella konsekvenser av detta.

Vi har rätt att:

• Övervaka, redigera, ta bort eller vägra att publicera Användarbidrag efter eget gottfinnande.

• Vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga eller lämpliga med avseende på Användarbidrag enligt eget gottfinnande, inklusive om vi tror att sådant Användarbidrag bryter mot Användningsvillkoren, inklusive Innehållsstandarderna, gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet, hotar den personliga säkerheten för användare av Webbplatsen eller allmänheten eller kan skapa ansvarsskyldighet för Företaget.

• Lämna ut din identitet eller annan information om dig till tredje part som hävdar att material som publicerats av dig bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

• Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till hänvisning till brottsbekämpande myndigheter, för olaglig eller obehörig användning av Webbplatsen.

• Avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen efter eget gottfinnande, inklusive överträdelse av dessa Användningsvillkor, utan begränsningar.
Utan begränsning av ovanstående har vi rätt att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten eller annan information för någon som publicerar något material på eller via Webbplatsen. DU AVSÄGER DIG RÄTTEN TILL SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT FÖRETAGET OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM FÖLJER AV FÖRETAGETS OCH/ELLER NÅGON AV DE OVANSTÅENDE PARTERNAS ÅTGÄRDER UNDER, ELLER SOM FÖLJD AV, UNDERSÖKNINGAR SOM UTFÖRS AVFÖRETAGET ELLER AV RÄTTSLIGA MYNDIGHETER.

Vi tar inget ansvar för någon åtgärd eller inaktivitet avseende överföringar, kommunikation eller innehåll som tillhandahålls av någon användare eller tredje part. Vi har inget ansvar gentemot någon för utförande eller icke-utförande av de aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt.

Förlitande på information som lagts upp

Informationen som presenteras på eller via Webbplatsen görs endast tillgänglig för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte att denna information är korrekt, fullständig eller användbar. All användning av sådan information sker på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar som uppstår till följd av att du, någon annan besökare på Webbplatsen, eller någon annan person som får information om Webbplatsens innehåll förlitar sig på sådant material.


Denna webbplats kan ha innehåll som tillhandahålls av tredje part, inklusive material som tillhandahålls av andra användare, bloggare och tredjepartslicensgivare, syndikat, sammanställare och/eller rapporteringstjänster. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, annat än det innehåll som tillhandahålls av Företaget, är endast de åsikter och det ansvar som tillhör den person eller enhet som tillhandahåller detta material. Detta material återspeglar inte nödvändigtvis Företagets uppfattning. Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot dig eller någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som tillhandahålls av tredje part.

Ändringar på Webbplatsen

Vi kan komma att uppdatera innehållet på denna Webbplats då och då, men dess innehåll är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat. Allt material på Webbplatsen kan när som helst vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material

Information om dig och ditt agerande

All information som vi samlar in på denna Webbplats omfattas av vår Sekretesspolicy.

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vi vidtar med avseende på din information i enlighet med Sekretesspolicyn.


När du ger oss information, inklusive när du skapar ett konto, samtycker du till att:

 1. tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information; och
 2. upprätthålla och omedelbart uppdatera sådan information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.


Du samtycker till att inte föreslå idéer, koncept, metoder eller tekniker för nya eller föreslagna tjänster eller produkter via Webbplatsen. Om du gör det beviljar du härmed Företaget en evig, global, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda innehållet i sådan kommunikation på valfritt sätt.


Du samtycker också till att inte:

 1. få tillgång till eller försöka få tillgång till information, dokument eller material genom att kringgå tekniska begränsningar på Webbplatsen som begränsar din användning av eller åtkomst till Webbplatsen,

 2. störa eller störa säkerheten för eller på annat sätt orsaka skada på Webbplatsen, inklusive systemresurser, konton, lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via Webbplatsen eller anslutna eller länkade webbplatser, applikationer, material, dokument eller tjänster,

 3. komma åt eller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon server eller något nätverk,

 4. kränka immateriella rättigheter eller andra rättigheter,

 5. posta eller på annat sätt skicka in programvara, program eller filer som är skadliga eller störande för utrustning, programvara eller annan egendom, inklusive korrupta filer, tidsbomber, trojaner, virus och maskar,

 6. skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda Företaget eller andra, eller använda något av Företagets domännamn som pseudonym i e-postadresser,

 7. störa eller hindra andra användare från att använda och ha glädje av Webbplatsen,

 8. bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar som rör åtkomst till eller användning av Webbplatsen,

 9. bryta mot dessa Användningsvillkor,

 10. förbereda, sammanställa, stjäla, ladda ned eller på annat sätt använda eller kopiera någon användarinformation, användningsinformation eller annan information, eller överföra, tillhandahålla eller på annat sätt distribuera (oavsett om detta utförs för en avgift eller ej) sådan information till tredje part,

 11. överföra oönskad eller masskommunikation till någon av Företagets kontoinnehavare eller till någon av Företagets anslutna e-postadresser eller ägna sig åt kedjebrev, tävlingar, skräppost om pyramidspel, spamming, undersökningar eller andra oönskade meddelanden (kommersiella meddelanden eller andra typer av meddelanden),

 12. bryta mot Företagets eller tredje parts rättigheter (inklusive rätten till integritet och publicitetsrätt) eller missbruka, förtala, trakassera, stjälpa eller hota någon annans rättigheter; och/eller

 13. använda någon robot, spindel eller annan sådan programmerad eller automatisk enhet, inklusive automatisk uppringning eller annan typ av undersökande åtgärd, för att erhålla information från Webbplatsen eller på annat sätt övervaka eller kopiera någon del av Webbplatsen.

Produktbeskrivning

Vi har gjort allt som står i vår makt på Webbplatsen för att visa våra produkters dimensioner, funktioner och färger så exakt som möjligt. De färger du ser i våra produkter beror dock på din bildskärm, och vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt. Vi garanterar inte att produktbeskrivningarna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria.

Typografiska fel

Företaget ansvarar inte för tryckfel, inklusive men inte begränsat till felaktiga priser på Webbplatsen och vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera beställningar eller tjänster i händelse av tryckfel.

Frakt

Förseningar som uppstår till följd av transportören är inte Företagets ansvar och vi förbehåller oss rätten att neka återbetalning, utbyte eller byte mot försändelser som inte kan levereras eller levereras felaktigt på grund av ditt fel eller transportörens fel.

Länka till Webbplatsen och funktioner för sociala medier

Du får länka till vår Webbplats förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte, men du får inte länka på ett sätt som tyder på någon form av associering, godkännande eller bekräftelse från vår sida utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Denna Webbplats kan innehålla vissa funktioner för sociala medier som gör det möjligt för dig att:

• Länka från dina egna eller vissa tredjepartswebbplatser till visst innehåll på denna Webbplats.

• Skicka e-post eller annan kommunikation med visst innehåll, eller länkar till visst innehåll, på denna Webbplats.

• Se till att begränsade delar av innehållet på denna Webbplats visas eller förefaller visas på dina egna eller vissa tredje parts webbplatser.

Du får endast använda dessa funktioner så som de tillhandahålls av oss, och endast med avseende på det innehåll de visas med och i övrigt i enlighet med eventuella ytterligare villkor som vi tillhandahåller med avseende på sådana funktioner. Med förbehåll för ovanstående får du inte:

• Skapa en länk från en Webbplats som inte ägs av dig.

• Förorsaka att Webbplatsen eller delar av den visas på, eller förefaller visas av, någon annan webbplats, till exempel inramning, djuplänkning eller inline-länkning.

• Länk till någon annan del av Webbplatsen än hemsidan.

• För material på denna Webbplats som inte överensstämmer med andra bestämmelser i dessa Användningsvillkor kan du vidta rättsliga åtgärder.

Den webbplats från vilken du länkar, eller på vilken du gör visst innehåll tillgängligt, måste i alla avseenden följa de Innehållsstandarder som anges i dessa Användningsvillkor.

Du samtycker till att samarbeta med oss för att omedelbart stoppa all obehörig inramning eller länkning. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillståndet utan föregående meddelande.

Vi kan när som helst och utan föregående meddelande inaktivera alla länkar och funktioner på sociala medier.

Länkar från Webbplatsen

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Detta inkluderar länkar i annonser, inklusive bannerannonser och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem. Om du bestämmer dig för att besöka någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna Webbplats gör du det helt på egen risk och i enlighet med Användningsvillkoren för sådana webbplatser.

Geografiska begränsningar

Webbplatsens ägare är baserad i delstaten Texas i USA. Vi tillhandahåller denna webbplats endast för användning av personer som befinner sig i USA. Vi gör inga anspråk på att Webbplatsen eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Åtkomst till Webbplatsen är eventuellt inte lagligt i vissa länder eller för vissa personer. Om du besöker Webbplatsen från en plats utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar.

Friskrivning från garantier

Du är införstådd med att vi inte kan garantera att filer som finns tillgängliga för nedladdning från internet eller Webbplatsen är fria från virus eller annan skadlig kod. Du ansvarar för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att uppfylla dina specifika krav på antivirusskydd och riktighet för datainmatning och -utmatning, och för att upprätthålla en metod för eventuell rekonstruktion av förlorade data som inte är kopplad till vår Webbplats.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM REGLERAS I LAG ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR SOM ORSAKAS AV EN DISTRIBUERAD DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN PÅVERKA DIN DATORUTRUSTNING, DINA DATORPROGRAM, DINA UPPGIFTER ELLER ANNAT ÄGANDERÄTTSLIGT SKYDDAT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER AV TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER DIN HÄMTNING AV MATERIAL SOM HAR POSTATS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN.

DITT BRUK AV WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR KOPPLAD TILL FÖRETAGET GER NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, RIKTIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBPLATSEN. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE INFORMATION REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM ÄR KOPPLAD TILL FÖRETAGET ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT DEFEKTER KAN KORRIGERAS, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER DEN SERVER SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN PÅ ANNAT SÄTT UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM REGLERAS I LAG FRISKRIVER SIG FÖRETAGET HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL.

OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN FÖRESKRIVER KOMMER FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG, DESS LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, TJÄNSTEMÄN ELLER DIREKTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, ENLIGT NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN, NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDSKADLIGA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PERSONSKADOR, FYSISK SMÄRTA OCH LIDANDE, KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DETTA ORSAKAS AV SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT, ÄVEN OM DETTA SKULLE VARA FÖRUTSEBART.


OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Medicinsk ansvarsfriskrivning: Sökverktyg för att hitta optiker

Delar av Webbplatsen ger allmän information om syn, synvård och synkorrigering. Innehållet är endast avsett som information. Vi tillhandahåller inte medicinska råd eller råd om sjukvård och Webbplatsen ska inte användas som källa till eller ersätta sådana råd. Om du misstänker att du har problem med synen eller ett medicinskt tillstånd som kräver vård ska du kontakta läkare så snart som möjligt. Om du behöver vård akut ska du ringa 112.


Även om de digitala tjänsterna kan ge dig möjlighet att lokalisera optiker  som erbjuder företagsprodukter genom ett ”Hitta en optiker”-verktyg eller en liknande sökfunktion för att lokalisera både enskilda optiker och mottagningar (hänvisas härefter till som ”Sökverktyget”) och kan erbjuda information och annat innehåll som tillhandahålls av optiker och annan sjukvårdspersonal, skapar din användning av Webbplatsen inte en relation mellan vårdpersonal och patient eller en relation mellan läkare och patient med någon optiker eller annan sjukvårdspersonal.


Optiker är skyldiga att hålla den information som finns i Sökverktyget aktuell och korrekt. Sådan information tillhandahålls dock av tredje part och verifieras inte oberoende av Företaget. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på sådan information, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi uppmanar dig att verifiera att denna information är korrekt med lämpliga källor, såsom optikerns kontor, försäkringsgivare, statliga medicinska eller professionella licensieringsnämnder och relevanta yrkesorganisationer.


Sökverktyget är avsett att underlätta för kunderna så att de kan hitta de optiker som erbjuder våra produkter. All annan användning är strikt förbjuden. VI STÖDJER ELLER REKOMMENDERAR INTE NÅGON ENSKILD OPTIKER ELLER OPTIKERMOTTAGNING, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV NÅGON ENSKILD OPTIKER ELLER OPTIKERMOTTAGNING.  Om en optiker inte hittas med Sökverktyget innebär det inte att vi inte godkänt denna optiker eller optikermottagning.

    
DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT VÄLJA DIN OPTIKER OCH ANNAN VÅRDSPERSONAL. DIN ANVÄNDNING AV SÖKVERKTYGET OCH WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller andra för beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med hjälp av den information som erhållits från Sökverktyget eller Webbplatsen.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Företaget, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, dess och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer och efterträdare skadeslösa, och överlåter från och mot alla anspråk, ansvar, skador, domar, belöningar, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller i samband med din överträdelse av dessa Användningsvillkor eller din användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, dina Användarbidrag, all användning av Webbplatsens innehåll, tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen godkänts i dessa Användningsvillkor eller din användning av någon information som erhållits från Webbplatsen.

Tillämplig lag och behörig domstol

Alla frågor som rör Webbplatsen och dessa Användningsvillkor, och alla tvister eller anspråk som uppstår därav eller i samband med dessa (i varje enskilt fall, inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk), ska regleras av och tolkas i enlighet med delstaten Texas interna lagar utan att tillämpa något val eller någon konflikt i lagbestämmelse eller regel (oavsett om det är i delstaten Texas eller i någon annan jurisdiktion).


Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användningsvillkor eller Webbplatsen ska uteslutande vidtas i federala domstolar i USA eller domstolarna i delstaten Texas och County of Denton, även om vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för brott mot dessa Användningsvillkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du avstår från alla invändningar mot att sådana domstolar utövar jurisdiktion över dig och mot jurisdiktionsort för sådana domstolar. Du avstår dessutom från din rätt att prövas av jury.

Skiljedom

Företaget kan efter eget gottfinnande kräva att du överlåter eventuella tvister som uppstår till följd av dessa Användningsvillkor eller användningen av Webbplatsen, inklusive tvister som uppstår till följd av eller i samband med tolkning, överträdelse, ogiltighet, icke-fullgörande eller uppsägning, till slutgiltigt och bindande skiljeförfarande enligt reglerna för skiljedomsförfarande i American Arbitration Association som tillämpar delstaten Texas lagar.


Skiljeförfarandet kommer att genomföras av American Arbitration Association (”AAA”) enligt dess regler och förfaranden, inklusive AAA:s tilläggsförfaranden för konsumentrelaterade tvister (i tillämpliga fall), i dess ändrade lydelse enligt detta Skiljeavtal. AAA:s regler finns på www.adr.org. Blankett för inledande av skiljeförfarande finns på AAA:s hemsida påhttp://www.adr.org.


Om värdet av den begärda kompensationen är $10 000 eller mindre, kan antingen du eller Företaget välja att få skiljeförfarandet utfört per telefon eller baserat enbart på skriftliga inlämningar. Det förfarande som väljs ska vara bindande för den andra parten, med förbehåll för skiljemannens rätt att kräva en personlig prövning om omständigheterna motiverar det. Närvaro vid en personlig förhandling kan ske per telefon, om inte skiljemannen kräver annat.


Skiljemannen kommer att avgöra innebörden av alla anspråk i enlighet med delstaten Texas lagar, inklusive erkända principer för eget kapital, och kommer att respektera alla anspråk på privilegier som erkänns enligt lag. Skiljedomen ska vara konfidentiell, slutlig och bindande, och domen om den skiljedom som meddelats av skiljedomaren kan föras in i vilken domstol som helst som har behörighet för den.


Betalning av all ersättning för arkivering, administration och skiljemannens arbete kommer att regleras av AAA:s regler.

Förbud mot grupptalan och icke-individanpassad lättnad

Du och Företaget samtycker till att båda arter endast kan rikta anspråk mot varandra på individuell basis, och inte som kärande eller part i grupptalan, grupprättegång eller annan liknande rättslig process. Såvida inte både du och Företaget kommer överens om annat får en persons eller parts yrkanden inte förenas med en annans och ingen domare eller skiljedomare får råda över någon form av konsoliderat rättsligt förfarande, talan genom ombud eller grupptalan. Dessutom får en domare eller skiljedomare besluta om kompensation (inklusive monetär kompensation, föreläggande och fastställelse) endast till förmån för den enskilda parten som söker kompensation och endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla kompensation som krävs enligt den partens individuella yrkande(n). Eventuell beviljad kompensation kan inte påverka andra användare av Webbplatsen.DU FRÅNSÄGER DIG RÄTTEN ATT PÅBÖRJA ELLER DELTA I GRUPPTALAN OCH TALAN GENOM OMBUD.

Tidsbegränsning för att göra anspråk

ALLA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER ELLER KRAV SOM DU KAN HA SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UPPSTÅTT, DÄREFTER FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET ALLT ANSVAR.

Exportrestriktioner

All programvara och all underliggande information och teknik som laddas ned från Webbplatsen (hädanefter benämnt med samlingsnamnet ”Programvaran”) av dig kan omfattas av amerikanska exportkontroller, inklusive exportadministrationslagen (50 U.S.C. Ca. §§ 2 401 och följande) och Export Administration Regulations (”EAR”, 50 C.F.R. Delarna 730-774), och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Du ansvarar för att följa alla handelsregler och lagar, både utländska och inhemska. Med undantag för vad som är tillåtet enligt lag samtycker du till och garanterar att inte exportera eller återexportera programvaran till något land, eller till någon person, enhet eller slutanvändare som är föremål för amerikanska exportkontroller, inklusive personer eller enheter som är listade på U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Denied Parties List och U.S. Department of Treasurys Specially Designated Nationals. Du försäkrar vidare att ingen amerikansk federal myndighet har upphävt, återkallat eller nekat dig exporttillstånd.

Ansvarsfriskrivning och särskiljbarhet

Ingen ansvarsfriskrivning från Företagets sida av något villkor som anges i dessa Användningsvillkor ska betraktas som ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor, och företagets underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa Användningsvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.


Om någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor av domstol eller annan behörig domstol bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i så liten utsträckning att återstående bestämmelser i Användningsvillkoren fortsätter att gälla med full kraft och verkan.

Hela avtalet

Användningsvillkoren och vår Sekretesspolicy utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Hoya Optical Labs of America, Inc. avseende Webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser, avtal, utfästelser och garantier, både skriftliga och muntliga, avseende Webbplatsen.

Dina kommentarer och frågor

Denna webbplats drivs av Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75 067.


All annan feedback, kommentarer, begäran om teknisk support och annan kommunikation som rör Webbplatsen ska riktas till