Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: toepassingsgebied

Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen NV HOYA LENS BELGIUM, met zetel te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 9 bus 6, KBO-nummer 0436.666.284 en haar klant.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2: aanvaarding van de verkoopvoorwaarden

NV HOYA LENS BELGIUM verwijst in deze naar artikel 25 lid 2 W. Kh. volgens dewelke ‘koop en verkoop bewezen worden door een aangenomen factuur, onverminderd de overige door de handelswet toegelaten bewijsmiddelen’.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen zich akkoord te verklaren met onze verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: prijzen

De prijzen zijn geldig voor bestellingen waarvan de levering kan geschieden binnen de maand na datum van de bestelling.

Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch de bestelling annuleren.

Artikel 4: levering

HOYA LENS BELGIUM verbindt er zich toe om de goederen aan de klant te leveren in overeenstemming met de bestelling/bestelbon.

HOYA LENS BELGIUM zal de bestelde goederen laten leveren op de maatschappelijke zetel van de klant, tenzij anders overeengekomen.

De goederen worden verstuurd op risico van de geadresseerde, zelfs wanneer deze franco verzonden worden.

Eventuele zichtbare gebreken en klachten dienen uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aan HOYA LENS BELGIUM te worden gemeld, steeds vergezeld van een kopij van de betreffende leveringsbon, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven.

Het gebruik van de geleverde goederen door de klant, alsook de verwerking van de brillenglazen in monturen e.a. verwerkingen, impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

Na deze termijn kunnen geen klachten over de zending in behandeling worden genomen. Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot het niet betalen, of het doen ophouden van betalingen van enige rekening.

HOYA LENS BELGIUM behoudt zich tevens het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Artikel 5: termijn van levering

In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van HOYA LENS BELGIUM elders bevoorraden. De producten van HOYA LENS BELGIUM worden immers pas na bestelling en op maat geproduceerd.

De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn m.a.w. niet van toepassing op de overeenkomst tussen HOYA LENS BELGIUM en de klant.

De door HOYA LENS BELGIUM meegedeelde leveringstermijnen zijn bovendien louter indicatief.

Bij een abnormale vertraging in de levering zal de klant binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven het leveringsgebrek melden aan HOYA LENS BELGIUM samen met een lijst van de ontbrekende goederen. In voorkomend geval heeft de klant het recht om de bestelling per aangetekend schrijven te ontbinden. Dit op voorwaarde dat HOYA LENS BELGIUM nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat HOYA LENS BELGIUM hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

Bij gebreke aan voornoemde schriftelijke melding zal HOYA LENS BELGIUM er van uitgaan dat zij aan haar leveringsplicht voldaan heeft.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de factuur.

Het publiciteitsmateriaal, dat gratis ter beschikking van de klant wordt gesteld, blijft eigendom van de leverancier.

Artikel 7: betaling

Tenzij anders schriftelijk bepaald, is elke factuur van HOYA LENS BELGIUM betaalbaar te Kapellen op de vervaldag vermeld op de factuur, nl. uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, en dit in de valuta zoals vermeld op de factuur.

HOYA LENS BELGIUM heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen t.a.v. de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen t.o.v. HOYA LENS BELGIUM om welke reden dan ook niet nakomt.

Indien er bij HOYA LENS BELGIUM op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt HOYA LENS BELGIUM zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen,

zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van HOYA LENS BELGIUM in te gaan, behoudt HOYA LENS BELGIUM zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

Voor iedere maandelijkse factuur beneden de 15,00 euro zal een forfaitair supplement van 4,00 euro voor administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: intresten en schadebeding

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 1,4% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Tevens worden bij het niet voldoen van één factuur op de betrokken vervaldag, onmiddellijk en zonder verwittiging al de andere ons door de koper verschuldigde maar nog niet noodzakelijk vervallen facturen, opeisbaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd het recht van HOYA LENS BELGIUM om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

Artikel 9: exoneratie

De klant aanvaardt en erkent dat HOYA LENS BELGIUM de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die leveranciers t.a.v. HOYA LENS BELGIUM kunnen inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen m.b.t. de koopovereenkomst, factuur, algemene verkoopvoorwaarden, enz.