Polityka prywatności

Prosimy zapoznać się z przedstawionymi informacjami

Niniejsza polityka prywatności firmy HOYA ma zastosowanie do osób odwiedzających stronę internetową HOYA Vision Care, optyków zamawiających produkty HOYA lub osób korzystających z naszych narzędzi podczas zamawiania soczewek.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Holandia, wraz z HOYA Lens Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, Polska (razem zwani dalej jako „HOYA”).

 

1 Wykorzystanie danych osobowych

Przedstawiamy Państwu opis używanych przez nas danych osobowych, a także informacje na temat celów i podstaw prawnych ich wykorzystywania.

Odwiedzanie strony internetowej i zapytania

 • Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i zwracają się za jej pośrednictwem z prośbą o informacje na temat naszych produktów, narzędzi lub usług, wykorzystujemy wówczas Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail w celu komunikowania się z Państwem i spełnienia Państwa prośby, jeśli udostępnią nam Państwo te dane.
 • Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeśli wyrazili Państwo zgodę na tę formę komunikacji.
 • Wykorzystujemy również informacje na temat Państwa wyszukiwań i interakcji z naszą firmą w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Jeśli przesyłają Państwo komentarze lub oceny, posty te zawierają Państwa imię, nazwisko, kraj i ocenę. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody, do celów promocyjnych i do prezentowania innym użytkownikom informacji o doświadczeniach związanych z danym produktem lub firmą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie i podobne im narzędzia. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie: cookie.

Zamawianie produktów przez specjalistów

 • Jeśli zamawiają Państwo od nas produkty jako specjaliści, rejestrujemy wówczas Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres internetowy, numer telefonu, raporty z odwiedzin, członkostwo w grupach zakupowych (jeśli dotyczy) oraz informacje na temat zleceń sprzedaży i faktur w celu utworzenia i realizacji Państwa zamówienia, obsługi płatności, a także w celu komunikacji z Państwem i zapewnienia obsługi klienta.

 

Udział w szkoleniach i wydarzeniach jako optyk lub pracownik służby zdrowia

 • Jeśli uczestniczą Państwo w szkoleniu lub w wydarzeniach organizowanych przez firmę HOYA jako optycy (pracownicy optyka) lub pracownicy służby zdrowia, firma HOYA przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, informacje o wydarzeniu lub szkoleniu oraz informacje o preferencjach sportowych w celu zapewnienia Państwu możliwości udziału oraz przekazania zaproszenia na przyszłe wydarzenia.

Zamawianie soczewek przez konsumenta za pośrednictwem specjalisty

 • Jeśli zamawiają Państwo soczewki lub okulary z soczewkami korekcyjnymi na receptę za pośrednictwem swojego optyka, Państwa optyk dostarczy nam szczegółowe dane dotyczące recepty, dzięki czemu będziemy mogli wyprodukować i dostarczyć Państwa soczewki wraz z kartą gwarancyjną. Jeśli w celu identyfikacji Państwa zamówienia i za Państwa zgodą optyk poda Państwa imię i nazwisko, informacje te posłużą do identyfikacji zamówienia i do wystawienia karty gwarancyjnej.
 • Jako użytkownicy końcowi mogą Państwo również zdecydować się (za pośrednictwem swojego optyka) na użycie jednego z naszych narzędzi, aby w ten sposób uzyskać poradę na temat rodzaju soczewek lub oprawek, które najlepiej pasują do Państwa preferencji i potrzeb zgodnych z Państwa stylem życia. Mogą Państwo również wykorzystać narzędzia, które doradzą, jakie oprawki będą najlepiej pasowały do Państwa rysów twarzy. Aby móc udzielić Państwu takiej porady, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, a także informacje na temat płci, wieku, recepty, poziomu zadowolenia i stylu życia, jak również wizerunek twarzy. Dane te wykorzystujemy również w formie zbiorczej do celów rozwoju produktów.
 • Będąc administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane w imieniu specjalisty, firma HOYA może zmieniać opisany powyżej sposób wykorzystania danych w związku z zamawianiem przez Państwa soczewek i/lub oprawek, w zależności od lokalnych uzgodnień i okoliczności.

Usługa subskrypcji

 • Jeśli subskrybują Państwo nasze artykuły merytoryczne (blogi) HOYA Vision Care, firma HOYA będzie używać Państwa adresu e-mail w celu poinformowania Państwa o dostępnych na stronie internetowej artykułach dotyczących produktów i usług firmy HOYA, a także o artykułach poświęconych wybranym przez Państwa tematom. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać pocztą e-mail żadnych powiadomień, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony u dołu każdej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Możemy również przesyłać Państwu biuletyny dotyczące naszych produktów i usług, korzystając w tym celu z tradycyjnej poczty. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych biuletynów, prosimy o wiadomość e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2 Podstawa prawna

Najważniejszą podstawą prawną jest konieczność przetwarzania Państwa danych w celu wykonania umowy między Państwem a firmą HOYA, np. jeśli zamawiają Państwo produkt,  zwracają się z zapytaniem o określone informacje, rejestrują się na dane wydarzenie lub składają zamówienie. W niektórych przypadkach przetwarzanie może być konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, m.in. wymagania prowadzenia i przechowywania precyzyjnych ksiąg i zapisów do celów finansowych lub podatkowych. W niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, np. w przypadku subskrypcji naszych blogów lub korzystania z któregokolwiek z narzędzi HOYA do zamawiania soczewek. Firma HOYA ma również uzasadniony interes w ulepszaniu zawartości strony internetowej, a także swoich produktów i usług na podstawie analizy Państwa wyszukiwań, zakupów i interakcji z naszą firmą.

 

3 Wykorzystanie danych osobowych przez strony trzecie

Firma HOYA nie udostępnia Państwa danych stronom trzecim, chyba że:

 • wyrazili Państwo na to zgodę;
 • jest to podyktowane obowiązkiem prawnym;
 • podejmujemy działania na Państwa wniosek lub realizujemy Państwa zamówienie na rzecz spółek grupy HOYA bądź zewnętrznych dostawców usług płatniczych bądź firm wysyłkowych;
 • dojdzie do fuzji lub przejęcia firmy HOYA lub (części) jej aktywów przez stronę trzecią;
 • strony działają w imieniu firmy HOYA jako podmiot przetwarzający dane.

 

4 Przekazywanie danych do krajów spoza UE

W związku ze wspomnianymi wyżej celami przetwarzania danych przez firmę HOYA Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym z krajów spoza UE. Poziom ochrony danych osobowych w tych krajach nie jest uznawany za podobny do poziomu wyznaczanego przez unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zawarte przez nas umowy na przetwarzanie danych uwzględniają jednak obowiązujące w UE standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane. Państwa dane są zatem odpowiednio chronione. Kopię tych klauzul można uzyskać, przesyłając wniosek w tej sprawie na adres: DPO@hoya.com.

 

5 Fuzja lub przejęcie

Firma HOYA może przenieść swoje przedsiębiorstwo w całości lub część swoich aktywów na stronę trzecią. W takim przypadku Państwa dane osobowe również są przekazywane tej stronie trzeciej. Zostaną Państwo o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli nie są już Państwo zainteresowani korzystaniem z naszych usług, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych.

 

6 Okres przechowywania

Dane osobowe będą przez nas przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne z punktu widzenia celów, dla których zostały one pierwotnie zgromadzone lub były przetwarzane. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem RODO i przepisami krajowymi, w tym z obowiązkami finansowymi i podatkowymi. Dotyczy to danych dotyczących zamówień, danych finansowych lub danych do kontaktu.

Jeśli zamówili Państwo u nas produkty, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do wypełniania przez określony czas naszych zobowiązań gwarancyjnych.

Jeśli zdecydowali się Państwo otrzymywać od nas biuletyn informacyjny, Państwa profil osobisty tworzony jest w oparciu o Państwa historię obejmującą okres 2 lat poprzedzających dany biuletyn.

Jeśli jako użytkownik końcowy korzystali Państwo z naszych narzędzi doradczych, Państwa dane przechowywane są maksymalnie przez okres 1 roku od dnia udzielenia porady.

Okres przechowywania ocen klientów wynosi 3 lata od zamieszczenia oceny.

Informacje na temat okresu przechowywania plików cookie można znaleźć tutaj: cookie.

 

7 Prawa

Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo, by żądać ich sprostowania, ograniczenia, zablokowania lub usunięcia. Mają Państwo również prawo zażądać zbioru Państwa danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przechowywać go w innym miejscu. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, w każdej chwili są Państwo uprawnieni do jej wycofania.

W celu zmiany ustawień plików cookie prosimy skorzystać z następującego linku: cookie. Zmiana ustawień plików cookie nie będzie miała wpływu na informacje zgromadzone przed wprowadzeniem tej zmiany.               

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. W związku z Państwa sytuacją osobistą mogą Państwo również sprzeciwić się jakiemukolwiek innemu przetwarzaniu do celów uzasadnionych interesów.

 

8 Kontakt

Wnioski o wykonanie powyższych praw można składać drogą mailową lub do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych w HOYA Europe dostępny jest pod adresem: DPO@hoya.com.

W każdej chwili mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

 

9 Zmiany niniejszej polityki

Firma HOYA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. Muszą się Państwo upewnić, że zapoznali się z publikowaną tu najnowszą wersją polityki prywatności. Informację o istotnych zmianach przekażemy Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem.