Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en HOYA Optical Labs of America, Inc.('Bedrijf', 'Wij' of 'Ons'). De volgende algemene voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') regelen uw toegang tot en gebruik van www.hoyavision.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via www.hoyavision.com (de 'Website'), als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten bepalingen die uw wettelijke rechten beperken, met inbegrip van een bemiddelingsovereenkomst, ontheffingen van collectieve processen en juryrechtspraak, en beperkingen op de aansprakelijkheid van het bedrijf. Door gebruik te maken van de website, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden onder Privacybeleid, hierin opgenomen door middel van verwijzing, en stemt u ermee hieraan gebonden te zijn en dit na te leven. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Deze website wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder die in de Verenigde Staten of een van haar grondgebieden of bezittingen wonen. Door gebruik te maken van deze website verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met het bedrijf aan te gaan en dat u voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Delen van de website geven algemene informatie over gezichtsvermogen, oogzorg en zichtcorrectie. Zoals verderop in dit document wordt beschreven, is deze informatie niet bedoeld als bron van of vervanging voor medisch advies. ALS U VERMOEDT DAT U EEN ZICHTPROBLEEM HEBT OF EEN MEDISCHE AANDOENING HEBT DIE AANDACHT VEREIST, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERD PROFESSIONAL. BEL IN GEVAL VAN EEN MEDISCH NOODGEVAL ONMIDDELLIJK NAAR HET NUMMER 911.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden nu en dan en naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer wij ze publiceren en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website daarna. Wijzigingen in de bepalingen inzake geschillenbeslechting zoals uiteengezet in Geldend recht en bevoegde rechtbanken zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen op of voor de datum van publicatie van de wijziging op de website daadwerkelijk op de hoogte zijn gesteld. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, met of zonder kennisgeving

 1. de website of een deel ervan te wijzigen of te beëindigen; en
 2. om uw toegang tot de website of een deel ervan op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Uw verdere gebruik van de website na het publiceren van de herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina nu en dan bekijkt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om deze website en alle diensten of materialen die we op de website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Nu en dan kunnen we de toegang tot bepaalde delen van of de gehele website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.


U bent verantwoordelijk voor beide:

• Het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website.

• Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de website op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en deze naleven.


Om toegang te krijgen tot de website of een aantal van de middelen die deze aanbiedt, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website dat alle informatie die u op de website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat ons privacybeleid van toepassing is op alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze website of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, door het gebruik van interactieve functies op de website, en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.


Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan andere personen of entiteiten. U erkent ook dat uw account voor u persoonlijk is en stemt ermee in om geen andere personen toegang te geven tot deze website of delen ervan aan de hand van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of elke andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet bijzonder voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of registreren.


We hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator, door u gekozen of door ons verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken uit te schakelen om welke reden dan ook, inclusief als u, naar onze mening, een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Intellectuele-eigendomsrechten

De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, beelden, video en audio, en het ontwerp, de selectie, domeinnamen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en de rangschikking daarvan) (de 'Intellectuele eigendom') zijn eigendom van het bedrijf, haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, wetgeving rond handelsmerken, octrooien, handelsgeheim en andere (intellectuele-)eigendomsrechten. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan het bedrijf en haar licentiegevers. De gebruiksvoorwaarden bezorgen u geen belang in de intellectuele eigendom, maar slechts een beperkt herroepbaar gebruiksrecht in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden staan u toe de website alleen te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U hebt geen recht op toegang tot enig deel van de website of diensten of materialen die via de website beschikbaar zijn, of het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.


Als u de website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of een andere persoon toegang geeft tot een deel van de website dat in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, dan vervalt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen. Er wordt geen recht of aanspraak op of belang in de website of enige inhoud op de website aan u overgedragen, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten worden door het bedrijf voorbehouden. Elk gebruik van de website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kan inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken en auteursrechten

'Hoya', Hoya™, Hoya's merken, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is alle inhoud op de website auteursrechtelijk beschermd onder nationale wetten en internationale verdragen over de hele wereld. U mag de website of een deel ervan niet kopiëren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De website kan ook inhoud bevatten die onderhevig is aan het auteursrecht en andere rechten van derden.

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act

We respecteren de eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op de website is geplaatst op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres en geef de volgende informatie door: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, en identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de website waar het materiaal zich bevindt waarop u beweert dat er inbreuk is gemaakt; (iii) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (iv) een verklaring door u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en (v) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden. De aangewezen vertegenwoordiger van het bedrijf voor kennisgeving van schending van het auteursrecht is:


t.a.v.: Juridische afdeling
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Ons beleid is om in passende omstandigheden accounthouders die herhaaldelijk inbreuk plegen, te verwijderen.

Verboden gebruik

U mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in de website niet te gebruiken:

• Op enigerlei wijze die een inbreuk vormt op enige toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software naar en uit de VS of andere landen).

• Om minderjarigen op enigerlei wijze te exploiteren, schaden of proberen te exploiteren of schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijke identificeerbare informatie te vragen of anderszins.

• Om materiaal dat niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken.

• Om reclame- of promotiemateriaal, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of andere vergelijkbare verzoeken door te geven, te verkrijgen of te verzenden.

• Om zich uit te geven voor of te proberen zich uit te geven voor het bedrijf, een werknemer van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van e-mailadressen die gekoppeld zijn aan een van de voorgaande).

• Om zich in te laten met ander gedrag dat het gebruik of plezier van iemand op de website beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, het bedrijf of gebruikers van de website kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om:

• De website op geen enkele manier te gebruiken die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of schaden of het gebruik van de website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om realtime activiteiten via de website uit te voeren.

• Geen robot, spin of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de website te gebruiken voor elk doel, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de website.

• Geen handmatige processen te gebruiken om materiaal op de website te bewaken of te kopiëren, of voor andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

• Geen apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van de website verstoren.

• Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat (technologiesch) schadelijk is.

• Niet te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen van de website, de server waarop de website is opgeslagen of een server, computer of database die met de website is verbonden, of deze te verstoren, beschadigen of ontregelen.

• De website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

• Niet te proberen anders de goede werking van de website anderszins te verstoren.

Gebruikersbijdragen

De website kan mogelijkheden bieden om beoordelingen, recensies, deelname aan berichtenforums, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies (gezamenlijk de 'Interactieve Diensten') te verstrekken die gebruikers in staat stellen om inhoud of materiaal (gezamenlijk de 'Gebruikersbijdragen') op of via de website te plaatsen, in te dienen, te publiceren, weer te geven of over te dragen aan andere gebruikers of andere personen (hierna de 'post'). U moet 18 jaar zijn om te kunnen deelnemen aan de interactieve diensten.


Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.


De gebruikersbijdragen kunnen publiek beschikbaar zijn. Elke gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Door het verstrekken van een Gebruikersbijdrage op de Website verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht toe om dergelijk materiaal te gebruiken, reproduceren, wijzigen, uit te voeren, tonen, distribueren en anderszins openbaar te maken aan partijen voor elk doel, over de hele wereld in elk medium of indeling, nu bekend of hierna ontwikkeld zonder verdere kennisgeving aan u, met of zonder toekenning, en zonder de vereiste toestemming van of betaling aan u of een derde partij. Verder verleent u het bedrijf en zijn vertegenwoordigers en sublicentienemers het recht om de schermnaam of andere naam te gebruiken die u indient in verband met een dergelijke gebruikersbijdrage, als wij of zij hiervoor kiezen. Door gebruikersbijdragen in te dienen, gaat u ermee akkoord dat u afstand doet van het voordeel van een wettelijke bepaling die bekend staat als 'morele rechten' of vergelijkbare wetten.


U verklaart en garandeert dat:

• U eigenaar bent van of zeggenschap hebt over alle rechten op de gebruikersbijdragen en het recht hebt om de bovenstaande licentie aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, te verlenen.

• Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.
U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en u, en niet het bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid ervan.

Deze inhoudelijke normen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wetten en voorschriften. Zonder het voorgaande te beperken, mogen gebruikersbijdragen:

• Geen materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins bezwaarlijk is.

• Geen seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.

• Geen schending betekenen van octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon.

• De wettelijke rechten (inclusief het recht op publicatie en privacy) van anderen niet schenden of enig materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot enige civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd kan zijn met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

• Niemand waarschijnlijk misleiden.

• Geen illegale activiteiten stimuleren of onwettige handelingen aanbevelen, stimuleren of bijstaan.

• Geen ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken of een ander verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

• Zich niet uitgeven voor een persoon of uw identiteit of band met een persoon of organisatie verkeerd voorstellen.

• Geen commerciële activiteiten of verkoop betreffen, zoals wedstrijden, prijsvragen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame.

• Geen indruk geven dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.
Als wij of onze vertegenwoordigers u een product, prijs of vergoeding hebben verstrekt, moet u dit feit in alle gebruikersinzendingen bekendmaken. U moet ook bekendmaken of u een werknemer, verkoper, leverancier bent of anderszins verbonden bent met het bedrijf als u het in uw gebruikersinzending hebt over een product of dienst van het bedrijf.

Alle meningen, adviezen, verklaringen of andere informatie die door derden in het kader van de interactieve diensten worden verstrekt of beschikbaar gesteld, zijn die van de respectieve auteurs en niet van het bedrijf. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinzendingen die door u of een derde zijn geplaatst. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinzendingen die u plaatst of indient, en voor de gevolgen daarvan.

Wij hebben het recht om:

• Naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook gebruikersbijdragen te bewaken, te bewerken, te verwijderen of te weigeren deze te publiceren.

• Enige actie te ondernemen met betrekking tot een gebruikersbijdrage die we naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, inclusief als we van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage de gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief de inhoudsnormen, een inbreuk vormt op enig intellectuele-eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek bedreigt, of aansprakelijkheid kan creëren voor het bedrijf.

• Uw identiteit of andere informatie over u door te geven aan een derde partij die beweert dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele-eigendomsrechten of hun recht op privacy.

• Passende juridische maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijzing naar rechtshandhaving voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website.

• Uw toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van deze gebruiksvoorwaarden.
Zonder het voorgaande te beperken, volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen die ons vragen of ons wijzen op het openbaar maken van de identiteit of andere informatie van iemand die materialen op of via de website publiceert. U DOET AFSTAND VAN EN BEHOUDT HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIENEMERS EN DIENSTVERLENERS VOOR ENIGE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN PROCEDURE DOOR HET BEDRIJF EN/OF EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN EEN ONDERZOEK DOOR HET BEDRIJF OF DERGELIJKE PARTIJEN WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige actie of gebrek aan actie met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud geleverd door een gebruiker of derde. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het uitvoeren of niet uitvoeren van de in deze paragraaf beschreven activiteiten.

Betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie

De informatie die op of via de website wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij bieden geen garantie voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Het vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de website in dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte is gesteld van de inhoud ervan.


Deze website kan inhoud bevatten die door derden wordt verstrekt, inclusief materiaal dat door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicatoren, aggregators en/of rapportagediensten wordt verstrekt. Alle verklaringen en/of meningen die in deze materialen worden uitgedrukt, en alle artikels en antwoorden op vragen en andere inhoud, behalve de inhoud die door het bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen verstrekt. Deze materialen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door derden worden verstrekt.

Wijzigingen aan de website

Hoewel we de inhoud van deze website mogelijk nu en dan bijwerken, is deze is niet noodzakelijk volledig of up-to-date. Alle materiaal op de website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw handelen

Alle informatie die we op deze website verzamelen, is onderworpen aan ons privacybeleid.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het privacybeleid.


Wanneer u ons informatie verstrekt, inclusief wanneer u een account aanmaakt, stemt u ermee in om:

 1. correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken; en
 2. dergelijke informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.


U stemt ermee in om geen ideeën, concepten, methodes of technieken voor te stellen voor nieuwe of voorgestelde diensten of producten via de website. Doet u dit wel, dan verleent u het bedrijf meteen een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud van dergelijke communicatie op welke manier dan ook te gebruiken.


U stemt er ook mee in om:

 1. geen toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot informatie, documenten of materiaal door te werken rond technische beperkingen op de website die uw gebruik van of toegang tot de website beperken;

 2. de veiligheid van de website niet te verstoren of er anderszins schade aan te berokkenen, met inbegrip van systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de website of verbonden of gelinkte websites, toepassingen, materialen, documenten of diensten;

 3. geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website op een manier die servers of netwerken zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verstoren;

 4. geen inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten;

 5. geen software, programma's of bestanden te plaatsen of anderszins in te dienen die schadelijk of storend zijn voor apparatuur, software of andere eigendommen, waaronder beschadigde bestanden, tijdbommen, Trojaanse paarden, virussen en wormen;

 6. geen valse identiteit te creëren met als doel het bedrijf of anderen te misleiden of een domeinnaam van het bedrijf te gebruiken als een gepseudonimiseerd retour-e-mailadres;

 7. geen andere gebruikers te verstoren, beïnvloeden of verhinderen om de website te gebruiken en ervan te genieten;

 8. geen toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de website te schenden;

 9. deze gebruiksvoorwaarden niet te schenden;

 10. geen gebruikersinformatie, gebruiksinformatie of andere informatie voor te bereiden, te verzamelen, te schrapen, te verwerven, te downloaden of anderszins te gebruiken of te kopiëren, of dergelijke informatie door te geven, te verstrekken of anderszins te verspreiden (al dan niet tegen vergoeding) aan een derde partij;

 11. geen ongevraagde of bulkcommunicatie te verzenden naar een rekeninghouder van het bedrijf of aan het bedrijf gekoppelde e-mailadressen of deel te nemen aan kettingbrieven, wedstrijden, junkmailpiramideschema's, spamming, enquêtes of andere herhalende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins);

 12. de rechten (inclusief rechten op privacy en publiciteit) van het bedrijf of een derde te schenden of een andere te misbruiken, beledigen, intimideren, stalken of bedreigen; en/of

 13. geen robot, spin of ander dergelijk programmatisch of automatisch apparaat te gebruiken, inclusief geautomatiseerde inbel- of vraagapparaten, om informatie van de website te verkrijgen of anderszins een deel van de website te bewaken of te kopiëren.

Productomschrijvingen

We hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, functies en kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de website. De kleuren die u in onze producten ziet, zijn echter afhankelijk van uw monitor of ander weergaveapparaat en wij kunnen niet garanderen dat de kleuren nauwkeurig worden weergegeven. Wij garanderen niet dat de productomschrijvingen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Typografische fouten

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor typografische fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste prijzen, op de website en we behouden ons het recht voor om een bestelling of dienst te weigeren of te annuleren in geval van een typografische fout.

Verzending

Vertragingen onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder zijn niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf en we behouden ons het recht voor om restituties, vervangingen of ruilingen te weigeren voor zendingen die niet geleverd kunnen worden of verkeerd geleverd zijn als gevolg van uw fout of de fout van de vervoerder.

Koppeling naar de website en socialemediafuncties

U mag naar onze website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag echter geen koppeling maken op een manier die een vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze website kan bepaalde socialemediafuncties bieden die u in staat stellen om:

• Te linken van eigen websites of websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website.

• E-mails of andere communicatie te versturen met bepaalde inhoud of links naar bepaalde inhoud op deze website.

• Ervoor te zorgen dat beperkte delen van de inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen websites of op websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden verstrekt, en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven en anderszins in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die we met betrekking tot dergelijke functies verstrekken. Onderhevig aan het voorafgaande, mag u:

• Geen link maken vanaf een website die geen eigendom is van u.

• Er niet voor zorgen dat de website of delen ervan worden weergegeven op of lijken te worden weergegeven door een andere website, bijvoorbeeld omkadering, deep linking of in-line linking.

• Geen link maken naar enig ander deel van de website dan de startpagina.

• Anderszijds geen actie ondernemen met betrekking tot de materialen op deze website die niet in overeenstemming zijn met enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

De website van waaruit u linkt of waarop u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

U stemt ermee in om met ons samen te werken en ervoor te zorgen dat elke ongeautoriseerde omkadering of koppeling onmiddellijk stopt. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het koppelen zonder kennisgeving in te trekken.

We kunnen alle of eender welke socialemediafuncties en links naar eigen goeddunken en op elk moment uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links van de website

Als de website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links in advertenties, waaronder banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico en onder de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de website is gevestigd in de Amerikaanse staat Texas. Wij bieden deze website uitsluitend aan voor gebruik door personen die in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Wij stellen niet dat de website of de inhoud ervan toegankelijk of gepast is buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Uitsluiting van garantie

U begrijpt dat wij niet kunnen waarborgen of garanderen, en dat ook niet doen, dat bestanden die kunnen worden gedownload van het internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een hulpmiddel buiten onze site voor het reconstrueren van verloren gegevens.

VOOR ZOVER WETTELIJK BEPAALD, ZIJN WE NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET VERDELEN VAN EEN DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN OF DOOR UW DOWNLOADEN VAN ENIG MATERIAAL DAT EROP IS GEPUBLICEERD OF VAN EEN WEBSITE DIE ERAAN GEKOPPELD IS.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, IS VOOR EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF, BIEDT GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE VERKREGEN ZIJN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VUSES OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK BEPAALD, WIJST HET BEDRIJF HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LICENTIEVERLENERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK, VAN DE WEBSITE, WEBSITES DIE ERAAN GEKOPPELD ZIJN, ENIGE CONTENT OP DE WEBSITE OF ZULKE ANDERE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LEED, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF GEANTICIPEERDE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DIT VEROORZAAKT IS DOOR ONRECHTMATMATIGDHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT TE VOORZIEN IS.


HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Medische disclaimer: Oogzorgspecialistzoeker

Delen van de website geven algemene informatie over gezichtsvermogen, oogzorg en zichtcorrectie. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij verstrekken geen medisch advies of advies voor professionele zorgverlening en de website mag niet worden gebruikt als bron van of als vervanging voor dergelijk advies. Als u vermoedt dat u een zichtprobleem hebt of een medische aandoening hebt die aandacht vereist, neem dan zo snel mogelijk contact op met een gekwalificeerd professional. Bel in geval van een medisch noodgeval onmiddellijk naar het nummer 911.


Hoewel de digitale diensten u de mogelijkheid kunnen bieden om oogzorgspecialisten  ('ECP') te lokaliseren die producten van het bedrijf aanbieden via een 'Vind een aanbieder' of vergelijkbare ECP-zoekfunctie (individueel en collectief, 'ECP-zoeker') en die informatie en andere inhoud kunnen aanbieden van ECP's en andere professionals in de gezondheidszorg, creëert uw gebruik van de website geen professioneel-patiëntrelatie of een arts-patiëntrelatie met een ECP of andere professional in de gezondheidszorg.


ECP's moeten de informatie in de ECP-zoeker met betrekking tot hun praktijk redelijk actueel en nauwkeurig houden. Dergelijke informatie wordt echter verstrekt door derden en wordt niet onafhankelijk geverifieerd door het bedrijf. Wij bieden geen verklaring of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke informatie, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. We raden u aan om de juistheid van deze informatie te controleren aan de hand van geschikte bronnen, zoals het kantoor van de ECP, verzekeraars, vergunningsinstanties uit de gezondheidszorg of de professionele wereld en relevante beroepsverenigingen.


De ECP-zoeker is een handig hulpmiddel voor consumenten om ECP's te lokaliseren die onze producten aanbieden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. WIJ VERKLAREN OF STELLEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR INDIVIDUELE ECP'S OF ECP-PRAKTIJKEN, EN ONDERSCHRIJVEN DEZE NIET EN BEVELEN DEZE NIET AAN. Uitsluiting van de ECP-zoeker wijst niet op onze afkeuring van enige ECP.

    
U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE KEUZE VAN UW ECP EN ANDERE ZORGVERLENERS. UW GEBRUIK VAN DE ECP-ZOEKER EN WEBSITE GEBEURT OP EIGEN RISICO. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of anderen voor beslissingen of acties die zijn genomen op basis van de informatie die is verkregen van de ECP-zoeker of de website.

Vrijwaring

U stemt ermee in om het bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners en haar en hun respectieve officers, directeurs, werknemers, contractanten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen tegen en te vrijwaren van vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de website, anders dan toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van enige informatie verkregen via de website.

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Alle zaken met betrekking tot de website en deze gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Texas zonder gevolg te geven aan enige keuze of bepaling of regel inzake wetsconflicten (van de staat Texas of een ander rechtsgebied).


Elke rechtszaak, elk proces of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of de website zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Texas en het district Denton, hoewel we het recht behouden om een rechtszaak, rechtsvordering of procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land. U verzaakt aan elk bezwaar tegen de uitoefening van de rechtsbevoegdheid die dergelijke rechtbanken over u hebben en aan de rechtbank. Verder doet u afstand van uw recht op een rechtszaak met jury.

Bemiddeling

Het bedrijf kan naar eigen goeddunken vereisen dat u geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website, inclusief geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hun interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging, onderwerpt aan definitieve en bindende bemiddeling onder de bemiddelingsregels van de American Arbitration Association die de Texaanse wetgeving toepast.


De bemiddeling zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ('AAA') volgens haar regels en procedures, met inbegrip van de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (zoals van toepassing) van de AAA, zoals gewijzigd door deze bemiddelingsovereenkomst. De AAA-regelgeving is te vinden op www.adr.org. Een formulier om een bemiddelingsprocedure op te starten is te vinden op de website van de AAA op http://www.adr.org.


Als de waarde van de gezochte afwikkeling $ 10.000 of minder bedraagt, kan zowel u als het bedrijf ervoor kiezen om de bemiddeling telefonisch te laten verlopen of uitsluitend op basis van schriftelijke verklaringen, welke keuzes bindend zijn voor de andere partij, afhankelijk van de beoordelingsvrijheid van de bemiddelaar om een persoonlijke hoorzitting te eisen als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Deelname aan een persoonlijke hoorzitting kan telefonisch gebeuren, tenzij de bemiddelaar anders eist.


De bemiddelaar beslist over de inhoud van alle vorderingen in overeenstemming met de wetten van de staat Texas, met inbegrip van erkende principes van gelijkheid, en eerbiedigt alle aanspraken op voorrecht erkend door de wet. De toekenning van de bemiddelaar is vertrouwelijk, definitief en bindend, en een uitspraak over de door de bemiddelaar uitgegeven toekenning kan worden ingediend bij elke rechtbank binnen het bevoegde rechtsgebied.


De betaling van alle dossier-, administratie- en beminddelingskosten wordt geregeld door de AAA-regels.

Verbod op collectieve processen en collectieve schadeafwikkeling

U en het bedrijf komen overeen dat ieder van ons alleen op individuele basis vorderingen tegen de andere kan instellen en niet als eiser of lid van een collectief in een vermeend collectief of vertegenwoordigingsactie of -procedure. Tenzij zowel u als het bedrijf anders zijn overeenkomen, mogen de vorderingen van een persoon of partij niet worden samengevoegd met die van een andere persoon of partij en mag geen enkele rechter of bemiddelaar als voorzitter optreden bij enige vorm van geconsolideerd, representatief of collectief proces. Bovendien kan een rechter of bemiddelaar alleen schadeafwikkeling verlenen (met inbegrip van geldelijke, voorlopige en declaratieve afwikkeling) ten gunste van de individuele partij die afwikkeling vraagt en alleen voor zover dit nodig is om de door de individuele vordering(en) van die partij vereiste afwikkeling te bieden. Een toegekende afwikkeling kan niet van invloed zijn op andere gebruikers van de website. U ZIET AF VAN HET RECHT OM EEN COLLECTIEF OF REPRESENTATIEF PROCES AAN TE GAAN OF ERAAN DEEL TE NEMEN.

Beperking van de tijd om vorderingen in te dienen

ELKE ACTIE OF VORDERING DIE U KUNT HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN EEN (1) JAAR NADAT REDEN VOOR ACTIE IS ONTSTAAN; ANDERS WORDT DERGELIJKE ACTIE OF VORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

Uitvoerbeperkingen

Alle software en alle onderliggende informatie en technologie die u van de website downloadt (gezamenlijk de 'Software') kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportcontroles, inclusief de Export Administration Act (50 U.S.C. Ca. §§ 2401 e.v.) en de Export Administration Regulations ('EAR', 50 C.F.R. onderdelen 730-774) en kan onderworpen zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle handelsvoorschriften en -wetten, zowel in het buitenland als in het binnenland. Tenzij toegestaan door de wet, stemt u ermee in en garandeert u dat u de software niet exporteert of wederexporteert naar een land, of naar een persoon, entiteit of eindgebruiker die onderworpen is aan Amerikaanse exportcontroles, met inbegrip van personen of entiteiten die vermeld staan op de lijst van de Amerikaanse Department of Commerce Bureau of Industry and Security Denied Parties List en de Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën. U verklaart en garandeert verder dat geen enkele Amerikaanse federale instantie uw exportrechten heeft opgeschort, ingetrokken of geweigerd.

Vrijstelling en scheidbaarheid

Geen enkele vrijstelling door het bedrijf van een voorwaarde die in deze gebruiksvoorwaarden is uiteengezet, zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende vrijstelling van een dergelijke voorwaarde of een vrijstelling van een andere beding of voorwaarde, en elk verzuim van het bedrijf om een recht of bepaling onder deze gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal geen vrijstelling van een dergelijk recht of bepaling betekenen.


Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere tribunaal van een bevoegd rechtsgebied ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden dan ook, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of beperkt tot de minimale mate ervan, waarbij de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Hoya Optical Labs of America, Inc. met betrekking tot de website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, vertegenwoordiging en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de website.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan