Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

ข้อตกลงการใช้งาน

การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานนี้จัดทำขึ้นโดยและระหว่างคุณกับ HOYA Optical Labs of America, Inc. (“บริษัท,” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) กำกับการเข้าถึงและใช้งาน www.hoyavision.com ของคุณ โดยรวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชัน และบริการใด ๆ ที่ให้บนหรือผ่าน www.hoyavision.com ( “เว็บไซต์”) ไม่ว่าจะมอบให้คุณในฐานะของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนก็ตาม

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้มีข้อกำหนดซึ่งจำกัดสิทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งรวมถึงสัญญาอนุญาโตตุลาการ การยกเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท  การใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะได้รับการผูกมัดรวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถอ่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เสนอและให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำสัญญาผูกมัดกับบริษัทและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานข้างต้นทั้งหมด หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้น คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายตา การดูแลสายตา และการปรับสายตาให้มองเห็นได้ถูกต้อง ดังที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในที่นี้ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านการแพทย์หรือข้อมูลทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ หากคุณสงสัยว่าคุณมีปัญหาทางด้านสายตาหรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อ 911 โดยทันที

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน

เราอาจตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเป็นระยะ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลโดยทันทีเมื่อเราเผยแพร่ และจะมีผลกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหลังจากนั้น  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลจะไม่มีผลต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนหรือในวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์  เราขอสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามในการ

 1. ปรับแต่งหรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ
 2. หยุดชั่วคราวหรือยุติสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหากคุณละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือหากเราสงสัยโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าคุณละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่เราเผยแพร่ข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไขจะถือเป็นการยอมรับและยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราคาดหวังให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลผูกมัดกับคุณ

การเข้าถึงเว็บไซต์และความปลอดภัยของบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขเว็บไซต์นี้และบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เราให้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดต่อหากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนใช้การไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ไม่ว่าจะในเวลาใดหรือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด


คุณมีความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้

• การดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์

• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้


ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ ระบบอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนบางอย่างหรือข้อมูลอื่น ๆ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของคุณคือ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งให้แก่เว็บไซต์นั้นจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งเพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้หรือเพื่อการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่แจ้งผ่านการใช้คุณสมบัติที่โต้ตอบได้ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้นั้นถูกกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณยินยอมต่อการกระทำทั้งหมดที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


หากคุณเลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด และคุณยังยอมรับด้วยว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีส่วนตัวของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ให้สิทธิ์บุคคลอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีที่พบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่านของคุณ หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ และคุณยังตกลงที่จะออกจากบัญชีเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าถึงบัญชีของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องที่ใช้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ผู้อื่นไม่สามารถดูหรือบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณได้


เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่คุณเลือกหรือเรามอบให้ก็ตาม โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือแม้จะไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมถึงในกรณีที่เราเห็นว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหา คุณสมบัติ และการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดงผล รูปภาพ วิดีโอ และเสียงทั้งหมด และการออกแบบ การเลือกสรร ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และการจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา) (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นของบริษัท ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ สิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นของบริษัทและผู้ให้อนุญาต ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ไม่ได้ทำให้คุณได้รับประโยชน์ในหรือต่อทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นการมอบสิทธิ์อย่างจำกัดในการใช้งานซึ่งสามารถเพิกถอนได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดในการใช้งานอนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บริการในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า


หากคุณพิมพ์ คัดลอก แก้ไข ดาวน์โหลด หรือใช้งานหรือมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน สิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์จะสิ้นสุดลงทันที และคุณต้องคืนหรือทำลายสำเนาเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้กระทำตามที่เรากำหนด จะไมมีการโอนสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ หรือประโยชน์ในหรือต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ให้แก่คุณ และสิทธิ์ที่หมดที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้งนั้นสงวนเป็นของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานนี้ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานนี้ และอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

“Hoya,” Hoya™, เครื่องหมายของ Hoya, โลโก้ รวมถึงชื่อ การออกแบบ และสโลแกนของผลิตภัณฑ์และบริการของ Hoya เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทในเครือหรือผู้ให้อนุญาต ห้ามใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ชื่อและโลโก้อื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงชื่อ การออกแบบ และสโลแกนของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละรายการ เว้นแต่จะระบุเป็นอื่นอย่างชัดแจ้ง เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั่วโลก ห้ามคัดลอกหรือใช้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่ามีการโพสต์ผลงานของคุณในเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเรามายังที่อยู่ด้านล่างและแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ (i) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นบนวัสดุจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ (ii) คำอธิบายผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และการระบุ URL หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ ในเว็บไซต์อันเป็นที่ตั้งของผลงานที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ (iii) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ (iv) คำรับรองจากคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่เป็นประเด็นนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ (v) คำรับรองจากคุณว่าข้อมูลข้างต้นในคำแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยคำรับรองดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย ที่อยู่สำหรับติดต่อตัวแทนบริษัทในกรณีแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์คือ


Attn: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

เรามีนโยบายในการระงับการใช้งานของเจ้าของบัญชีที่กระทำการละเมิดซ้ำ ๆ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

ข้อห้ามในการใช้งาน

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้

คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้

• ใช้งานในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายระดับสหรัฐ ระดับรัฐ ระดับท้องที่ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับระหว่างประเทศใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายใด ๆ ว่าด้วยการส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ไปยังหรือออกจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น)

• ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการเอารัดเอาเปรียบ ทำอันตราย หรือพยายามเอารัดเอาเปรียบหรือทำอันตรายแก่ผู้เยาว์ในทางใดก็ตามโดยการให้ผู้เยาว์มีโอกาสรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขอข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ หรืออื่น ๆ

• ใช้งานเพื่อส่ง รับโดยรู้เท่าทัน อัปโหลด ดาวน์โหลด ใช้งาน หรือนำมาใช้ใหม่ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้

• ใช้งานเพื่อส่งผ่าน หรือจัดให้มีการส่งเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือโฆษณาใด ๆ รวมถึง “อีเมลขยะ”, “จดหมายลูกโซ่”, “สแปม” หรือการกระทำใด ๆ ในทำนองเดียวกัน

• เพื่อแอบอ้างหรือพยายามแอบอ้างบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลหรือองค์กรอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยการใช้ที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรตามที่ได้กล่าวไป)

• ใช้งานเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำอื่นใดซึ่งเป็นการจำกัดหรือยับยั้งการใช้งานเว็บไซต์ หรือซึ่งเราตัดสินใจว่าอาจทำความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ใช้ของเว็บไซต์ หรือทำให้อาจต้องรับผิด

นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้

• ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ ต้องรับภาระหนัก เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรือขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด รวมถึงความสามารถของบุคคลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

• ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์

• ใช้กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือไม่ก็ตาม

• ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใด ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้เว็บไซต์ทำงานตามสมควร

• นำไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม โลจิคบอมบ์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้เทคโนโลยีได้รับความเสียหายเข้าสู่ระบบ

• พยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิ์เข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขัดขวาง ก่อความเสียหาย หรือรบกวนส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์อันเป็นที่ตั้งเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

• โจมตีเว็บไซต์ด้วยโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการหรือการกระจายการโจมตีดังกล่าว

• หรือพยายามขัดขวางไม่ให้เว็บไซต์ทำงานตามสมควร

เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้

เว็บไซต์อาจเสนอโอกาสในการให้คะแนน รีวิว เข้าร่วมกระดานข้อความ ห้องแชท หน้าเว็บส่วนตัว หรือโปรไฟล์ กระดานสนทนา บอร์ดติดประกาศ และฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟอื่น ๆ (โดยจะเรียกรวม ๆ ว่า “บริการอินเทอร์แอคทีฟ”) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ ส่ง เผยแพร่ แสดง หรือถ่ายโอน (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “โพสต์”) เนื้อหาหรือสื่อประกอบ (โดยจะเรียกรวม ๆ ว่า “เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้”) ไปยังผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าร่วมบริการอินเทอร์แอคทีฟได้


เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน


เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้อาจมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณโพสต์ลงในเว็บไซต์จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ หากคุณลงเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้บนเว็บไซต์ดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ให้สิทธิในการใช้งาน ผลิตซ้ำ ปรับแก้ ดำเนินการ แสดง เผยแพร่ และสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลประกอบดังกล่าวต่อบุคคลที่สามโดยไม่จำกัดสิทธิแค่เรา ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้ มีผลถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่จำกัดชนิดของสื่อหรือรูปแบบให้แก่เรา และบริษัทในเครือของเรา และผู้ให้บริการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งของเราและของกลุ่มบุคคลข้างต้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้ที่กำหนด ทั้งที่ทราบในปัจจุบันหรือต่อจากนี้ไปโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะได้รับอำนาจจากคุณหรือไม่ก็ตาม และไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรือจ่ายเงินให้คุณหรือให้บุคคลที่สามใด ๆ ทั้งสิ้น และถือว่าคุณมอบสิทธิในการใช้งานชื่อหน้าจอหรือชื่นอื่น ๆ ที่คุณส่งเข้ามาในระบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ดังกล่าวให้แก่บริษัทและตัวแทนรวมถึงผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท หากเราหรือบุคคลข้างต้นเลือกเช่นนั้น การส่งเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้เข้ามาในระบบ จะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณยอมผ่อนปรนสิทธิประโยชน์ของบทบัญญัติในกฎหมายที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ์” หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่คล้ายกัน


คุณขอรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้

• คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้นั้น ๆ และมีสิทธิในการมอบการอนุญาตข้างต้นที่ได้รับอนุญาตมาให้แก่เราและบริษัทในเครือของเรา และผู้ให้บริการ และผู้ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องทุกคนของเราและของกลุ่มบุคคลข้างต้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้ที่กำหนด

•เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ของคุณทั้งหมดเป็นไปตามและจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
คุณเข้าใจและรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ที่คุณส่งหรือมีส่วนร่วม และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความเหมาะสมทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

มาตรฐานด้านเนื้อหาเหล่านี้จะมีผลทั้งกับเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ทั้งหมดและการใช้งานบริการอินเทอร์แอคทีฟด้วย เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสหพันธ์ รัฐ ประเทศ และสากลที่บังคับใช้ทุกประการ เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามข้อความด้านล่างนี้ โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ยกมา

• ต้องไม่มีข้อมูลประกอบที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด มุ่งร้าย ยั่วโทสะ หรือเหตุที่ทำให้ไม่พอใจอื่น ๆ

• ต้องไม่ส่งเสริมสื่อลามกอนาจารหรือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างชัดแจ้ง การล่วงละเมิด หรือการเหยียดชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

• ต้องไม่มีการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือ สิทธิของผู้อื่น

• ต้องไม่ฝ่าฝืนสิทธิทางฎหมาย (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่นและต้องไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรืออาจขัดแย้งกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

• ต้องไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น

• ต้องไม่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

• ต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น หรือมีเหตุที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการก่อกวน ทำให้ขายหน้า ทำให้กลัว หรือก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น

• ต้องไม่เป็นการแสร้งเป็นบุคคลอื่น หรือบิดเบือนตัวตนของคุณหรือทำให้เข้าใจผิดว่าผูกพันเกี่ยวเนื่องกับบุุคคลหรือองค์กรใด ๆ

• ต้องไม่เป็นการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าหรือการค้า เช่น การประกวด การชิงโชค และการส่งเสริมการขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการโฆษณารูปแบบอื่น ๆ

• ต้องไม่ ทำให้รู้สึกเหมือนว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากหรือได้รับการรับรองจากเรา หรือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น หากไม่เป็นเช่นนั้นจริง
หากเราหรือตัวแทนของเราจัดหาผลิตภัณฑ์ รางวัล หรือการชดเชยให้คุณ คุณจะต้องไม่ปิดบังข้อเท็จจริงนี้ในข้อมูลจากผู้ใช้ ในกรณีที่คุณเป็นพนักงาน ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในข้อมูลจากผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย

ความคิดเห็น คำแนะนำ คำกล่าว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่บุคคลที่สามจัดหามาหรือสร้างขึ้นในบริการอินเทอร์แอคทีฟถือว่าเป็นของผู้เขียนและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบและถือว่าไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อมูลจากผู้ใช้ที่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เป็นผู้โพสต์ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบข้อมูลจากผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งเข้ามาในระบบ และรับผิดชอบผลที่ตามมา

เรามีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

• เฝ้าติดตาม แก้ไข ลบ หรือปฏิเสธการโพสต์เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ โดยอาจมีเหตุผลหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

• กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงในกรณีที่เราเชื่อว่าเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน เช่น มาตรฐานด้านเนื้อหา ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเว็บไซต์หรือในที่สาธารณะ หรืออาจทำให้บริษัทต้องรับผิด

• เปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณให้แก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าข้อมูลที่คุณโพสต์ละเมิดสิทธิของพวกเขา รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว

• ดำเนินการทางกฎหมายตามสมควร โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหากมีการใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

• ยกเลิกหรือระงับสิทธิการเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดโดยมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
เรามีสิทธิที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ หรือคำสั่งศาลร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ ที่โพสต์ข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะสละสิทธิและยกเว้นการรับชดใช้ให้แก่บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการจากการอ้างสิทธิ์ที่มาจากการกระทำของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกในระหว่าง หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการการตรวจสอบของบริษัทหรือทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เราจะถือว่าไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่กระทำหรือเพิกเฉยเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ เป็นผู้จัดหามา เราไม่ต้องรับผิดและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่กระทำและไม่กระทำดังที่ระบุไว้ในส่วนนี้

การพึ่งพาข้อมูลที่โพสต์

ข้อมูลที่นำเสนอในหรือผ่านเว็บไซต์นั้นสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น เราไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีประโยชน์ หากคุณพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ดังที่กล่าวมา คุณจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เราขอจำกัดการรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวโดยคุณหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายอื่น หรือโดยใครก็ตามที่ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์


เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาที่จัดหาให้โดยผู้ใช้ บล็อกเกอร์รายอื่น และผู้ให้อนุญาต สมาชิกองค์กร ผู้รวบรวม และ/หรือบริการรายงานจากภายนอก คำกล่าวและ/หรือความคิดเห็นทั้งหมดในเนื้อหาเหล่านี้ บทความทั้งหมด คำตอบต่อคำถาม และเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จัดหาโดยบริษัทถือเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์กรผู้จัดหาแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของบริษัท เราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในเรื่องของเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราอาจอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นบางครั้งคราว แต่ไม่จำเป็นว่าเนื้อหาในเว็บไซต์จะต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์อาจกลายเป็นข้อมูลล้าหลังได้เสมอ และเราไม่จำเป็นต้องอัปเดตเนื้อหาดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการปฏิบัติของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับการกระทำทั้งหมดที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว


เมื่อใดก็ตามที่คุณมอบข้อมูลให้เรา ซึ่งรวมถึงการสร้างบัญชี แสดงว่าคุณยินยอมที่จะทำสิ่งต่อไปนี้

 1. มอบข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 2. ดูแลรักษาและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลยังคงเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์


คุณยินยอมที่จะไม่เสนอความคิด แนวคิด วิธีการ หรือเทคนิคสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นของใหม่หรือของที่เสนอให้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนั้น ถือว่าคุณมอบสิทธิ์อนุญาตแก่บริษัทในการใช้เนื้อหาของสิ่งที่คุณสื่อสารในทางใด ๆ ก็ตาม โดยสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ถาวร มีผลทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีการจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีค่าตอบแทน


และคุณยังยินยอมว่าจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้

 1. เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หรือเนื้อหาใด ๆ โดยใช้วิธีหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งจำกัดการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

 2. รบกวนหรือขัดขวางระบบความปลอดภัยของ หรือก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ รวมถึงทรัพยากรของระบบ บัญชี รหัสผ่าน เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ในเครือ หรือเว็บไซต์ที่ลิงก์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา เอกสาร หรือบริการ

 3. เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ เกิดความเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ต้องรับภาระหนัก หรือเสื่อมสภาพ

 4. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ

 5. โพสต์หรือส่งซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือไฟล์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือรบกวนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสินทรัพย์อื่นใด รวมถึงไฟล์ที่เสียหาย ไทม์บอมบ์ ม้าโทรจัน ไวรัส และเวิร์ม

 6. สร้างตัวตนลวงขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริษัทหรือผู้อื่นเข้าใจผิด หรือใช้ชื่อโดเมนใด ๆ ของบริษัทเป็นนามแฝงที่อยู่อีเมล

 7. รบกวน ขัดขวาง หรือยับยั้งไม่ให้ผู้ใช้อื่นใดใช้งานเว็บไซต์

 8. ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์

 9. ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

 10. เตรียม ประกอบ เก็บ รวบรวม ดาวน์โหลด หรือใช้หรือคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งานใด ๆ หรือข้อมูลอื่นใด หรือส่ง มอบ หรือกระจาย (ไม่ว่าจะมีการเรียกค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม) ข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกใด ๆ

 11. ส่งข้อมูลสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์หรือส่งข้อมูลสื่อสารจำนวนมากในคราวเดียวไปยังเจ้าของบัญชีบริษัทหรือที่อยู่อีเมลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือส่งข้อความลูกโซ่ ข่าวการประกวด อีเมลขยะของธุรกิจลูกโซ่ สแปม แบบสำรวจ หรือข้อความที่ซ้ำซ้อนหรือไม่พึงประสงค์ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม)

 12. ละเมิดสิทธิ (รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่) ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือก่อกวน ทำให้เสียชื่อเสียง สร้างความรำคาญ สะกดรอย คุกคามผู้อื่น และ/หรือ

 13. ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์อัตโนมัติใด ๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่อสายอัตโนมัติหรืออุปกรณ์สอบถามข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือตรวจสอบหรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการทำให้เว็บไซต์แสดงขนาด คุณสมบัติ และสีสันของผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สีที่คุณเห็นในผลิตภัณฑ์ของเราจะขึ้นอยู่กับหน้าจอหรือจอแสดงผลอื่น ๆ ที่คุณใช้ ซึ่งเราไม่สามารถรับรองได้ว่าสีที่แสดงจะตรงกับความเป็นจริง เราไม่รับรองว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาที่ไม่ถูกต้อง และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือบริการใด ๆ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์

การจัดส่ง

ความล่าช้าในการจัดส่งไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า หรือการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพัสดุใด ๆ ที่ไม่สามารถส่งมอบได้หรือส่งมอบผิดพลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณหรือข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์และฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย

คุณสามารถสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์ของเราได้ ตราบที่คุณดำเนินการด้วยวิธีที่เป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงดังกล่าว แต่คุณไม่สามารถสร้างลิงก์ที่เป็นการชี้ถึงความเกี่ยวเนื่อง การได้รับการอนุมัติ หรือการได้รับการสนับสนุนจากเราโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

เว็บไซต์นี้อาจมีฟีเจอร์โซเชียลมีเดียบางอย่างที่ทำให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้

• สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณเองหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมายังเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

• ส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ โดยมีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์หรือมีลิงก์มายังเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้

• ทำให้บางส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ปรากฏหรือแสดงในเว็บไซต์ของคุณเองหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอย่างจำกัด

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ตามที่เราให้ไว้ และใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดง หรือใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราให้ไว้สำหรับฟีเจอร์เหล่านี้เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ข้างต้น คุณจะต้องไม่ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใดก็ตามที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

• ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ปรากฏบนหรือแสดงโดยเว็บไซต์อื่นใด ยกตัวอย่างเช่น การสร้างลิงก์ระหว่างเฟรม (Framing) การเชื่อมโยงโดยตรง (Deep Linking) หรือการเชื่อมโยงแบบอินไลน์ (In-line Linking)

• สร้างลิงก์ไปยังส่วนอื่นใดของเว็บไซต์ที่อยู่นอกเหนือหน้าแรก

• ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงการใช้งานนี้

เว็บไซต์ที่คุณลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่คุณทำให้เนื้อหาบางอย่างจากเว็บไซต์นี้เข้าถึงได้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้

คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการยุติการลิงก์ระหว่างเฟรมหรือการลิงก์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเราโดยทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการลิงก์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราสามารถปิดให้บริการฟีเจอร์โซเชียลมีเดียทั้งหมดหรือบางส่วนและลิงก์ใด ๆ ก็ตามได้ตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิงก์จากเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ดังกล่าวมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น กรณีนี้หมายรวมถึงลิงก์ที่อยู่ในการโฆษณาด้วย เช่น ลิงก์ในโฆษณา และลิงก์ที่ได้รับการสนับสนุน เราไม่มีสิทธิ์ควบคุมเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ และจะไม่รับผิดชอบแทนหากมีการสูญเสียหรือเสียหายจากการใช้ข้อมูลในแหล่งดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลิงก์อยู่กับเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณเลือกรับความเสี่ยงและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยตัวเองทุกประการ

ข้อจำกัดด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์

เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอาศัยอยู่ที่รัฐเทกซัสในสหรัฐอเมริกา เราจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ใช้งาน เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาในเว็บไซต์จะเหมาะสมหรือสามารถเข้าถึงได้จากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวอาจผิดกฎหมายสำหรับบุคคลบางกลุ่มหรือในบางประเทศ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวจากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา จะถือว่าคุณตัดสินใจดำเนินการด้วยตัวเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

คุณเข้าใจว่าเราไม่สามารถรับประกันและจะไม่รับประกันหรือรับรองว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือรหัสทำลายอื่น ๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนและการตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการบางประการของคุณในการป้องกันไวรัสและความถูกต้องแม่นยำของการนำเข้าและการส่งออกข้อมูล และสำหรับรักษาวิธีการภายนอกเว็บไซต์ของเราในการสร้างข้อมูลที่สูญหายขึ้นมาใหม่

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการ ไวรัส หรือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือบริการหรือรายการใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นั้นได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ”ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าประเภทใด ๆ ก็ตามไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างก็มิได้ทำการรับประกันหรือคำรับรองอันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ครบถ้วน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ หรือความสามารถในการใช้งานได้ของเว็บไซต์ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความข้างต้น ทั้งบริษัทและบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างก็มิได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์จะถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่มีการรบกวน ว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข ว่าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือว่าเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์จะตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ซึ่งการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยกฎหมายหรือโดยอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ จะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าประเภทใด ๆ ก็ตามภายใต้ทฤษฎีกฎหมาย ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่คล้ายกัน รวมถึงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยไม่คาดคิด ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ความเครียดทางอารมณ์ การสูญเสียรายได้ ผลกำไร ธุรกิจหรือเงินออมคาดหวัง การใช้ กู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยม) ข้อมูล และไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำละเมิด (รวมถึงความบกพร่อง) การทำผิดสัญญา หรืออื่น ๆ แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ก็ตาม


ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อความรับผิดชอบใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์: ฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายตา การดูแลสายตา และการปรับสายตาให้มองเห็นได้ถูกต้อง เนื้อหาในส่วนนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่มีเจตนาจะให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพ และเว็บไซต์ของเราไม่ควรถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทดแทนคำแนะนำดังเช่นที่กล่าวไป หากคุณสงสัยว่าคุณมีปัญหาทางด้านสายตาหรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อ 911 โดยทันที


แม้บริการดิจิทัลนี้อาจทำให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งของ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา (“ECP”) ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านฟีเจอร์ “ค้นหาผู้จัดจำหน่าย” หรือฟีเจอร์การค้นหาตำแหน่ง ECP อื่น ๆ (โดยเรียกแบบเดี่ยวและเรียกรวมกันว่า “ฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP”) และอาจให้ข้อมูลรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้โดย ECP และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะไม่ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยหรือความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยกับ ECP หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพรายใด


ECP จะต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนที่มีอยู่ในฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอย่างสมเหตุสมผลเสมอ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ให้โดยบุคคลภายนอกและไม่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทอย่างเป็นอิสระ เราไม่รับรองหรือรับประกันในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้กับผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสม เช่น สำนักงานของ ECP, ผู้ให้บริการประกันภัย, คณะกรรมการออกใบอนุญาตทางการแพทย์หรือวิชาชีพของรัฐ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


ฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP คือบริการที่เรามอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการค้นหาตำแหน่ง ECP ที่มีผลิตภัณฑ์ของเรา ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด เราไม่สนับสนุนหรือแนะนำ หรือให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ แก่บริการที่ให้โดย ECP รายใดรายหนึ่ง หรือการปฏิบัติใด ๆ ของ ECP ดังกล่าว  การที่ ECP รายใดไม่มีรายชื่ออยู่ในฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP จะไม่ถือเป็นการบ่งชี้ว่าเราไม่ให้การรับรอง ECP รายดังกล่าว

    
คุณเป็นผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการเลือก ECP และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP และเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดของคุณหรือของผู้อื่นในการพึ่งพาข้อมูลที่ได้จากฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่ง ECP หรือเว็บไซต์

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท, บริษัทในเครือ, ผู้ให้การอนุญาต และผู้ให้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่, คณะกรรมการ, พนักงาน, ผู้รับเหมา, ตัวแทน, ผู้ออกใบอนุญาต, ซัพพลายเออร์, ผู้รับช่วง และผู้รับโอนขององค์กรที่กล่าวไป ปลอดจากการเรียกร้อง, ความรับผิด, ความเสียหาย, การตัดสินความ, รางวัล, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงการใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ของคุณ การใช้งานเนื้อหา บริการ และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้

กฎหมายและเขตอำนาจศาลการปกครอง

สิ่งสำคัญทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นนับจากนั้น หรือเกี่ยวข้องจนถึงจุดนั้น (ในแต่ละกรณี รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา) จะต้องใช้กฎหมายภายในของรัฐเทกซัสในการพิจารณาและตีความ โดยไม่มีผลต่อการเลือกหรือขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นในรัฐเทกซัสหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ)


คดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือเว็บไซต์ดังกล่าวจะดำเนินการเป็นการเฉพาะในศาลสหรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือศาลของรัฐเทกซัสและเคาน์ตีเดนตัน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิในการฟ้องร้องคุณให้เป็นคดีความ ดำเนินการ หรือดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานในประเทศที่คุณอยู่อาศัยหรือประเทศที่เกี่ยวข้อง คุณขอสละสิทธิการคัดค้านใด ๆ ต่อการใช้อำนาจศาลกับคุณ จากศาลดังกล่าวและ ณ สถานที่ของศาลดังกล่าว และคุณยังขอสละสิทธิในการให้ลูกขุนเข้าพิจารณาด้วย

การอนุญาโตตุลาการ

คุณอาจต้องส่งข้อโต้แย้งที่มีต่อข้อกำหนดในการใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงข้อโต้แย้งที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ การละเมิด ความเป็นโมฆะ การไม่ปฏิบัติตาม หรือการยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวให้แก่อนุญาโตตุลาการสุดท้ายที่มีผลผูกพันตามกฎอนุญาโตตุลาการของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกาที่ใช้กฎหมายของรัฐเทกซัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว


การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า American Arbitration Association ("AAA") ตามกฎและขั้นตอนที่ผ่านการปรับแก้ตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ รวมถึงขั้นตอนเพิ่มเติมของ AAA สำหรับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับลูกค้าด้วย (หากมี) กฎของ AAA สามารถดูได้ที่ www.adr.org แบบฟอร์มสำหรับเริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ AAA ที่ http://www.adr.org


หากมูลค่าข้อเรียกร้องไม่เกิน $10,000 คุณหรือบริษัทอาจเลือกให้มีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์หรือพิจารณาจากการส่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ซึ่งการคัดเลือกจะมีผลผูกพันกับอีกฝ่ายด้วย และอาจจำเป็นต้องมีการชี้แจงด้วยตนเองหากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการ โดยการเข้าร่วมการชี้แจงด้วยตนเองอาจกระทำผ่านโทรศัพท์ก็ได้ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการระบุไว้เป็นอื่น


อนุญาโตตุลาการจะตัดสินเนื้อหาสาระของข้อเรียกร้องทั้งหมดตามกฎหมายของรัฐเทกซัส รวมถึงหลักปฏิบัติด้านความเท่าเทียมที่ได้รับการยอมรับ และจะเคารพข้อเรียกร้องทั้งหมดตามเอกสิทธิ์ที่กฎหมายให้การยอมรับ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นความลับ ถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพัน นอกจากนี้การตัดสินคำชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการอาจนำไปใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลได้


ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการยื่นเรื่อง การดูแลจัดการ และค่าธรรมเนียมสำหรับอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นไปตามกฎของ AAA

ข้อห้ามของการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลและค่าสินไหมทดแทนแบบไม่เฉพาะราย

คุณและบริษัทยอมรับว่าเราแต่ละคนสามารถยื่นคำร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในคดีหรือหรือการดำเนินการที่มีลักษณะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบผู้แทน นอกเสียจากว่าคุณและบริษัทจะยอมรับเป็นอย่างอื่น การยื่นคำร้องของบุคคลหรือฝ่ายหนึ่งมิอาจรวมกับอีกฝ่ายได้ และไม่ให้ผู้พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการใดเป็นประธานการดำเนินการที่มีลักษณะในการดำเนินคดีแบบรวมคดี แบบผู้แทน หรือแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ผู้พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการอาจพิพากษาให้ค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เป็นตัวเงิน คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และคำสั่งแสดงสิทธิ์) เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ต้องการค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อมอบคำขอบังคับที่จำเป็นโดยการเรียกร้องของฝ่ายนั้น ๆ เท่านั้น ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่มีการมอบให้แล้วไม่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ได้ คุณได้ละทิ้งสิทธิในการฟ้องร้องหรือเข้าร่วมในคดีที่มีลักษณะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบผู้แทน

การจำกัดจำนวนเวลาของการเรียกร้อง

ประเด็นฟ้องหรือการเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมี อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดในการใช้งานหรือเว็บไซต์จะต้องฟ้องร้องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่ประเด็นฟ้องหรือการเรียกร้องนั้นเกิดขึ้น มิเช่นนั้น ประเด็นฟ้องหรือการเรียกร้องนั้นจะขาดอายุความโดยถาวร

ข้อจำกัดด้านการส่งออก

ซอฟต์แวร์ใด ๆ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ซอฟต์แวร์”) จะต้องเป็นไปตามการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงรัฐบัญญัติว่าด้วยการกำกับดูแลการส่งออก (Export Administration Act) (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 et seq.) และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการกำกับดูแลการส่งออก (Export Administration Regulations) ("EAR", 50 C.F.R. Parts 730-774) และจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออกและนำเข้าในประเทศอื่น ๆ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการค้าทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในประเทศ คุณยินยอมและรับประกันว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับซอฟแวร์ไปยังประเทศใด ๆ หรือไปยังบุคคล นิติบุคคล หรือผู้ใช้ปลายทางใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าไม่มีหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ใดที่ระงับ เพิกถอน หรือปฏิเสธสิทธิพิเศษในการส่งออกของคุณ

การสละสิทธิ์และความเป็นโมฆะ

การไม่ใช้สิทธิ์ใดๆ ที่บริษัทพึงมีในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่บริษัทพึงมีในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมและอย่างต่อเนื่อง และความล้มเหลวใด ๆ ของบริษัทในการใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้ข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือสละการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว


หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้ได้รับการตัดสินจากศาลใด ๆ ของเขตอำนาจศาลว่าไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบหรือถูกจำกัดภายในขอบเขตขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงการใช้งานยังคงมีผลบังคับและมีผลโดยสมบูรณ์ได้

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จที่มีผลในตัวเอง ซึ่งกระทำขึ้นระหว่างคุณกับ Hoya Optical Labs of America, Inc. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และให้ยึดข้อตกลงนี้เหนือข้อตกลงร่วมกัน ข้อตกลง การให้คำรับรอง และการรับประกันที่เกิดขึ้นก่อนหรือในเวลาเดียวกัน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

ความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067


คุณควรส่งคำติชม ความคิดเห็น การร้องขอการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ไปที่