ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

Two girls with braids embracing each other wearing eye glasses with Hoya Vision lenses
Two children wearing glasses with Hoya Vision digital lenses looking at a plant

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

นับตั้งแต่ก่อตั้ง Hoya Vision เราก็มุ่งมั่นที่จะสร้างค่านิยมใหม่ผ่านทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนของโลก

เรานึกภาพเห็นโลกที่ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  เราจึงออกนโยบายและการดำเนินการหลากหลายรูปแบบเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม